Zaznacz stronę

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Historii – Studia Podyplomowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – CZEKAC NA MAILA Z POTWIERDZENIEM

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Instytut Historii i Biblioteka Główna Uniwersytetu OpolskiegoKierownik studiów:
mgr Danuta Szewczyk-Kłos, st. kustosz dyplomowany
e-mail: danuta@uni.opole.pl
tel. 77 4016150

Sylwetka absolwenta:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł licencjata lub magistra i przygotowanie pedagogiczne. Studia dają kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 1. bibliotekarza,
 2. nauczyciela bibliotekarza.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:
Studia podyplomowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo przeznaczone są:

 1. dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach publicznych – specjalność bibliotekarz,
 2. dla nauczycieli, pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w bibliotekach szkolnych – specjalność nauczyciel bibliotekarz.

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich;
 2. posiadają ważne uprawnienia pedagogiczne niezbędne do pracy nauczycielskiej (wymagane dla specjalności nauczyciel bibliotekarz);
 3. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do dnia 5 października 2017 roku.

Wymagane dokumenty i adres ich składania:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Biblioteki Głównej,
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole, pok. 111, tel. 77 401 61 50,
e-mail: library@uni.opole.pl

Cel i zakładane efekty kształcenia:
Absolwent studiów podyplomowych z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa jest przygotowany do pracy w bibliotekach i centrach multimedialnych.
Po ukończeniu trwających dwa semestry studiów absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku w wybranej specjalności – bibliotekarz w bibliotekach publicznych lub – stanowisku nauczyciel-bibliotekarz w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:
Zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów.
Zakres tematyczny obejmuje:

 • moduł treści teoretycznych informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (60 godz.,)
 • moduł treści praktycznych (120 godz.),
 • moduł uzupełniający treści informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (70 godz.),
 • moduł wspomagający treści informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
 • seminarium dyplomowe ( 20 godz.),
 • moduł specjalizacyjny (80 godz.),
 • praktykę biblioteczną (100 godz.).

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, napisanie i złożenie pracy dyplomowej (o objętości do 25 stron znormalizowanego wydruku) w terminie umożliwiającym jej ocenę i przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zgodnie z harmonogramem studiów.

Termin rozpoczęcia studiów:
16 października 2017 r.

Termin zakończenia studiów:
16 lipca 2018 r.

Wysokość opłat:
Wysokość opłat za studia uzależniona jest od liczby słuchaczy i wynosi około 3000 zł
(płatności będą pobierane w ratach, 1500 zł za semestr).