Zaznacz stronę

Charakterystyka i oferta kursów 2019 / 2020

Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza do uczestnictwa w kursach wszystkie osoby dorosłe, które ukończyły 16. rok życia, uczącym się, studiującym, aktywnym lub nieaktywnym zawodowo, osobom sprawnym i z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-politycznych, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość i pochodzenie etniczne możliwości pogłębiania wiedzy oraz rozwijania aktywności społecznej. Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do osób indywidualnych, pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, a także biznesowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowych umiejętności, chcą realizować swoje marzenia i zdolności.

Kursy doskonalące i dokształcające

Kursy doskonalące i dokształcające kierowane do osób dorosłych są realizowane w siedmiu zakresach tematycznych, w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć będzie odbywać się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego). Czas trwania kursu to 8 lub 16 godzin dydaktycznych lub 5 godzin w przypadku kursów zamawianych przez Rady Pedagogiczne. Zajęcia mogą być realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć będzie odbywać się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego). Kursy są prowadzone równolegle, dzięki czemu słuchacze mają możliwość kształcenia się na tym samym poziomie oraz z tego samego zakresu, niezależnie od miejsca zamieszkania oraz czasu przeznaczonego na edukację. Proponujemy następujące zakresy tematyczne kursów:

Człowiek Edukacja Społeczeństwo


Człowiek i Środowisko

 • Alternatywne źródła energii
 • Odnawialne źródła energii
 • Dinozaury w czasie i przestrzeni
 • Zdrowa dieta – podstawy żywienia człowieka
 • Projektowanie i aranżacja wnętrz
 • Zasady projektowania ogrodów

Człowiek i Religia kursy


Kultura i Sztuka kursy


Nauka i Technika kursy

 • Tworzenie stron WWW – kurs podstawowy
 • Komputer dla seniora – kurs podstawowy lub zaawansowany
 • Podstawy Photoshop – warsztaty
 • Matematyka dla opornych
 • Matematyka dla orłów
 • Fizyka dla opornych

Gospodarka, Biznes, Prawo kursy

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Fundusze unijne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
Kurs na wychowawców wypoczynku

Ogólna charakterystyka kursu

Nazwa kursu: Kurs na wychowawców wypoczynku

Zgoda Kuratorium Oświaty numer: WRE.5632.2.2020

Jednostka prowadząca: Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich – Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego, 45-060 Opole,

45-060 Opole, ul. Katowicka 87A,

tel.: +48 77 452 75 80

e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kierownik kursu: dr Renata Reclik

Termin realizacji: 23,24.05 – 30,31.05.2020 r.

Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na wychowawcę wypoczynku maj 2020 r. (PDF, 81 KB)

Zgłoszenia przyjmujemy: do 15.05.2020 r.

Warunkiem przyjęcia jest Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu:
Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2020 r.

Kurs na wychowawcę wypoczynku odbędzie się w przypadku zgłoszenia się minimum 20 osób.

Numer konta:

BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Poziom kształcenia: kurs kwalifikacyjny

Forma kursu: szkolenie stacjonarne, niestacjonarne

Język wykładowy: język polski

Wymagania wstępne: ukończone18 lat oraz ukończona szkoła średnia

Warunki realizacji kursu

Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć.
W programie kursu zaplanowano takie formy jak: wykłady i ćwiczenia, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę pragniemy zwrócić na aktywizowanie słuchaczy, stąd metodami dominującymi planujemy uczynić aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.

Uniwersytet Opolski, jako wiodąca uczelnia wyższa w województwie opolskim posiada wieloletnie doświadczenie
w kształceniu opiekunów dzieci i młodzieży. Od wielu lat kształcimy pedagogów na specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczelnia posiada także pracownie wychowania muzycznego, technicznego, plastycznego, teatralną, literatury dziecięcej oraz praktycznie nieograniczony dostęp do literatury naukowej nt. opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Posiadamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz szeroką sieć współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i pracownikami tych instytucji. Przy doborze osób prowadzących zajęcia kierujemy się zasadą posiadanych kompetencji.

Program kursu na wychowawcę wypoczynku

Lp.

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

Forma zaliczenia

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy

2

wykład

Z

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

2

wykład i zajęcia praktyczne Z/o

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia 4) regulamin uczestnika wypoczynku
2 wykład i zajęcia praktyczne Z/o

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

4

wykład i zajęcia praktyczne Z/o

4.

Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania

1

wykład Z
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4

zajęcia praktyczne Z/o

5.

Turystyka i krajoznawstwo:
1) cele i zadania turystyki i rajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe

4

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) Gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.

5

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4 indywidualne zainteresowania uczestników
5)rozwój zainteresowań uczestników

2

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

8.

Prace społecznie użyteczne:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska

2

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

4

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4

zajęcia praktyczne Z/o
Razem

36

W tym

25

3

8

wykład i zajęcia praktyczne

wykład

zajęcia praktyczne

Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Warunki ukończenia kursu

Słuchacz kursu powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego modułu kursu. Skala ocen:

 1. a) bardzo dobry (5,0),
 2. b) dobry plus (4,5),
 3. c) dobry (4,0),
 4. d) dostateczny plus (3,5),
 5. e) dostateczny (3,0),
 6. f) niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia modułu.

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności uczestnika i obserwacji jego umiejętności praktycznych.

Absolwent kursu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów przystąpi do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku zgodnie ze wzorem.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Opolski, Opole

Koszt/osoba: 200 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 1 (DOC, 57 KB)

Formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres e-mail: cedu@uni.opole.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: tel.: +48 77 452 75 80 lub e-mailem: e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kurs na kierowników wypoczynku

Ogólna charakterystyka kursu

Nazwa kursu: Kurs na kierowników wypoczynku

Zgoda Kuratorium Oświaty numer: WRE.5632.2.2020

Jednostka prowadząca: Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich – Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego,

45-060 Opole, ul. Katowicka 87A,

tel.: +48 77 452 75 80,

e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kierownik kursu: dr Renata Reclik

Termin realizacji: 24.05.2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy: do 15.05.2020 r.

Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na kierownika wypoczynku maj 2020 r. (PDF, 77 KB)

Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu:
Kurs na kierowników wypoczynku maj 2020 r.

Numer konta:

BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Poziom kształcenia: kurs kwalifikacyjny

Forma kursu: szkolenie stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe

Język wykładowy: język polski

Wymagania: wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Warunki realizacji kursu

Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć.
W programie kursu zaplanowano takie formy jak: wykłady i ćwiczenia, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę pragniemy zwrócić na aktywizowanie słuchaczy, stąd metodami dominującymi planujemy uczynić aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.

Uniwersytet Opolski, jako wiodąca uczelnia wyższa w województwie opolskim posiada wieloletnie doświadczenie
w kształceniu opiekunów dzieci i młodzieży. Od wielu lat kształcimy pedagogów na specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczelnia posiada także pracownie wychowania muzycznego, technicznego, plastycznego, teatralną, literatury dziecięcej oraz praktycznie nieograniczony dostęp do literatury naukowej nt. opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Posiadamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz szeroką sieć współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i pracownikami tych instytucji. Przy doborze osób prowadzących zajęcia kierujemy się zasadą posiadanych kompetencji.

Program kursu na kierowników wypoczynku

L.p. Temat/moduł Liczba godzin Formy realizacji Forma zaliczenia
1. Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
2.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. Ÿ podział na grupy,
 2. Ÿ wybór samorządu,
 3. Ÿ rada kolonii – obozu,
 4. Ÿ rozkład dnia,
 5. Ÿ rada wychowawców.
1

wykład

i zajęcia praktyczne

Z/o
3.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

 1. zdrowia i higieny,
 2. podczas przejazdu na miejsce wypoczynku,
 3. Ÿtrwania wypoczynku,
 4. Ÿprzeciwpożarowym,
 5. korzystania z obszarów wodnych,
 6. poruszania się po drogach,
 7. Ÿwycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
 8. normy żywienia,
 9. Ÿzasady obsługi urządzeń elektrycznych,
 10. Ÿzasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
3 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
11. pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defiblyrator). 3 zajęcia praktyczne Z/o
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące) 1 wykład Z/o
Razem 10
W tym:

6

1

3

wykład i zajęcia praktyczne wykład zajęcia praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Warunki ukończenia kursu

Słuchacz kursu powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego modułu kursu. Skala ocen:

 1. a) bardzo dobry (5,0),
 2. b) dobry plus (4,5),
 3. c) dobry (4,0),
 4. d) dostateczny plus (3,5),
 5. e) dostateczny (3,0),
 6. f) niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia modułu.

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności uczestnika i obserwacji jego umiejętności praktycznych.

Absolwent kursu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów przystąpi do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku zgodnie ze wzorem.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Opolski, Opole

Koszt/osoba: 160 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie Załącznik nr 1 (DOC, 57 KB)

Formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres e-mail: cedu@uni.opole.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: tel.: +48 77 452 75 80 lub e-mailem: e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kursy doskonalące i dokształcające dla rodziców

Kursy doskonalące i dokształcające dla rodziców zamawiane przez Rady Pedagogiczne Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza do uczestnictwa w kursach dla rodziców – Dobre rodzicielstwo – dla osób indywidualnych lub zamawiane przez placówki oświatowe, w czasie których prowadzący w sposób przystępny, posługując się różnorodnymi przykładami, przedstawiają praktyczne strategie umożliwiające wprowadzenie zmiany w określonym obszarze pracy z dzieckiem. Tematyka kursów dla rodziców jest elastycznie dostosowywana do potrzeb uczestników, adekwatnie do potrzeb dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej. Kursy dokształcające i doskonalące są realizowane w trybie dziennym i wieczorowym w miejscu funkcjonowania placówki oświatowej, która zwróci się do Centrum z prośbą o przeprowadzenie takiego kursu dla co najmniej 20 osób. Wszystkie kursy w naszej ofercie są dostosowane do profilu placówki, która składa zamówienie, co oznacza, że program jest adekwatny do potrzeb przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb zamawiania i organizacji kursu:

Placówka zamawia kurs poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego placówki oświatowej (Załącznik nr 10 (DOC, 61 KB) ) lub w rozmowie telefonicznej: 77 452 7580 od poniedziałku do piątku od 9:00 – 14:00. Zakres merytoryczny oraz czas trwania każdego kursów może być indywidualnie dopasowany do potrzeb placówki oświatowej (min. 5 godzin dydaktycznych). Każdy kurs może zostać zrealizowany w siedzibie klienta (na terenie województwa opolskiego), jak i w pomieszczeniach Uniwersytetu Opolskiego (UO nie zapewnia przewozu uczestników na kurs). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu. Każdorazowo ustalamy szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia, dlatego bardzo prosimy o Państwa oczekiwania i potrzeby związane z konkretnym tematem. Ustalamy także warunki kursu, tj. wielkość grupy, warunki lokalowe, konieczny sprzęt. Kurs jest umówiony na konkretny termin, dzień i godzinę. Placówka otrzymuje w terminie ok. tygodnia przed kursem, otrzymuje fax/mail z formularzem potwierdzającym wszelkie poczynione ustalenia. Odesłanie podpisanego formularza oznacza potwierdzenie ze strony dyrekcji placówki oraz akceptację: tematu kursu, wielkości grupy, potrzebnych pomocy/sprzętu, potwierdzenie danych do faktury. W przypadku kursów wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, sala lekcyjna, aula) placówka ustala z CEU UO warunki, w jakich powinien odbywać się kurs i sprzęt jaki placówka może przygotować do zajęć na miejscu. Osoba zamawiająca kurs zobowiązana jest do poinformowania uczestników o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o warunkach uczestnictwa.

Oferta kursów:

Proponujemy następujące tematy kursów doskonalących i dokształcających dla rodziców:

 1. Bezpieczny maluch
 2. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice
 3. Stres w wychowaniu dzieci
 4. Każdy może być dobrym rodzicem
 5. Organizacja czasu wolnego – rodzice i dzieci
 6. Zagrożenia dzieci w internecie
 7. Praca z uczniem zdolnym
 8. Praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 9. Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 10. Praca z uczniem z dysleksją rozwojową
 11. Praca z uczniem z dyskalkulią
 12. Rodzice w szkole – szkoła porozumienia i współpracy
 13. Opieka nad małym dzieckiem – warsztaty
 14. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – warsztaty
 15. Społeczne i pedagogiczne aspekty opieki nad dzieckiem osieroconym
 16. Przeciwdziałanie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dziecka

Zgłoszenie i udział kandydata w kursie jest:

 1. złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs/szkolenie (Załącznik nr 1 (DOC,57 KB) ), dostępnego również w siedzibie Centrum,
 2. podpisanie umowy między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 3. złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Słuchacz powinien dostarczyć również ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość. Wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO, na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 31, 45-060 Opole. O zakwalifikowaniu na zajęcia realizowane w Centrum decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc, oraz uiszczenie opłaty w terminie podanym przez Centrum. Słuchacz ma prawo do korzystania z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w Centrum. Może również skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych – zgodnie z założeniami kształcenia przez całe życie.

Skreślenie uczestnika kursu z listy słuchaczy następuje w przypadku:

 • rezygnacji z kursu;
 • nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów;
 • nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik kursu. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dziekana lub Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezygnacja słuchacza z uczestniczenia w zajęciach:

W przypadku rezygnacji z kursu lub jego odwołania przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma prawo do zwrotu 100 % wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej o koszty administracyjne (Załącznik nr 2  (DOC 53 KB)), które stanowią równowartość do 5% wysokości kosztów bezpośrednich określonych zgodnie z kosztorysem. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, uczestnik może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika kursu. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłaty składa się na piśmie do kierownika kursu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej.

Świadectwo ukończenia kursu:

Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zrealizowanie programu przewidzianego w programie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program kursu to przewiduje. Dokładamy wszelkich starań aby nasze kursy były prowadzone na wysokim poziomie oraz by otrzymali Państwo aktualną wiedzę i umiejętności, dlatego jesteśmy przekonani, że otrzymane zaświadczenie będzie dla Państwa mocnym atutem na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Kursy proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.

Kursy doskonalące i dokształcające dla nauczycieli i wychowawców

Kursy doskonalące i dokształcające dla nauczycieli i wychowawców (w tym zamawiane przez Rady Pedagogiczne)

Misją Centrum Edukacji Ustawicznej, jednostki istniejącej w strukturze Uniwersytetu Opolskiego, jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie zajęć dla osób dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną. Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do osób indywidualnych, pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowych umiejętności, chcą realizować swoje marzenia i zdolności. Kursy dokształcające i doskonalące są realizowane w trybie dziennym i wieczorowym w miejscu funkcjonowania placówki oświatowej, która zwróci się do Centrum z prośbą o przeprowadzenie takiego kursu dla co najmniej 20 osób. Wszystkie kursy w naszej ofercie są dostosowane do profilu placówki, która składa zamówienie, co oznacza, że program jest adekwatny do potrzeb przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb zamawiania i organizacji kursu:

Placówka zamawia kurs poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego placówki oświatowej (Załącznik nr 10 (DOC, 61 KB)) lub w rozmowie telefonicznej: 77 452 7580 od poniedziałku do piątku od 9:00 – 14:00. Zakres merytoryczny oraz czas trwania każdego kursów może być indywidualnie dopasowany do potrzeb placówki oświatowej (min. 5 godzin dydaktycznych). Każdy kurs może zostać zrealizowany w siedzibie klienta (na terenie województwa opolskiego), jak i w pomieszczeniach Uniwersytetu Opolskiego (UO nie zapewnia przewozu uczestników na kurs). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu. Każdorazowo ustalamy szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia, dlatego bardzo prosimy o Państwa oczekiwania i potrzeby związane z konkretnym tematem. Ustalamy także warunki kursu, tj. wielkość grupy, warunki lokalowe, konieczny sprzęt. Kurs jest umówiony na konkretny termin, dzień i godzinę. Placówka otrzymuje w terminie ok. tygodnia przed kursem, otrzymuje fax/mail z formularzem potwierdzającym wszelkie poczynione ustalenia. Odesłanie podpisanego formularza oznacza potwierdzenie ze strony dyrekcji placówki oraz akceptację: tematu kursu, wielkości grupy, potrzebnych pomocy/sprzętu, potwierdzenie danych do faktury. W przypadku kursów wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, sala lekcyjna, aula) placówka ustala z CEU UO warunki, w jakich powinien odbywać się kurs i sprzęt jaki placówka może przygotować do zajęć na miejscu. Osoba zamawiająca kurs zobowiązana jest do poinformowania uczestników o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o warunkach uczestnictwa.

Oferta kursów:

Proponujemy następujące zakresy tematyczne kursów dokształcających i doskonalących dla nauczycieli i wychowawców:

 1. Rozwój zawodowy
 • Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna
 • Trening twórczego myślenia
 • Techniki szybkiego uczenia się i czytania
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • Praca z uczniem z dysleksją rozwojową
 • Praca z uczniem z dyskalkulią
 • Szkolenie podstawowe na wolontariusza
 • Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty
 • Opieka nad małym dzieckiem – warsztaty metodyczne
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – warsztaty metodyczne
 • Społeczne i pedagogiczne aspekty opieki nad dzieckiem osieroconym
 • Przeciwdziałanie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dziecka

2. Rozwój osobisty

 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • Efektywna komunikacja
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie czasem
 • Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego
 • Jak przygotować profesjonalną prezentację – warsztaty
 • Tworzenie stron WWW – kurs podstawowy

Zgłoszenie i udział kandydata w kursie:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 1. złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs/szkolenie (Załącznik nr 1 DOC, 57 KB), ) dostępnego również w siedzibie Centrum,
 2. podpisanie umowy między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 3. złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Słuchacz powinien dostarczyć również ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość. Wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO, na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 31, 45-060 Opole. O zakwalifikowaniu na zajęcia realizowane w Centrum decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc, oraz uiszczenie opłaty w terminie podanym przez Centrum. Słuchacz ma prawo do korzystania z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w Centrum. Może również skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych – zgodnie z założeniami kształcenia przez całe życie.

Skreślenie uczestnika kursu z listy słuchaczy następuje w przypadku:

 • rezygnacji z kursu;
 • nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów;
 • nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik kursu. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dziekana lub Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezygnacja słuchacza z uczestniczenia w zajęciach:

W przypadku rezygnacji z kursu lub jego odwołania przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma prawo do zwrotu 100 % wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej o koszty administracyjne (Załącznik nr 2  (DOC, 53 KB), które stanowią równowartość do 5% wysokości kosztów bezpośrednich określonych zgodnie z kosztorysem. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, uczestnik może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika kursu. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłaty składa się na piśmie do kierownika kursu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej.

Świadectwo ukończenia kursu:

Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program kursu to przewiduje.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze kursy były prowadzone na wysokim poziomie oraz by otrzymali Państwo aktualną wiedzę i umiejętności, dlatego jesteśmy przekonani, że otrzymane zaświadczenie będzie dla Państwa mocnym atutem na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Kursy proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.