Zaznacz stronę

Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika) Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych

Uniwersytet Opolski
Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Katowicka 87A, pok. 31, 45-060 Opole,
Tel. 77 452-75-80

 

REKRUTACJA NA STUDIA TRWA. ZAPRASZAMY.

Czas trwania studiów: trzy semestry (450 godz.)

Tryb zajęć: niestacjonarny

Koszt studiów: 1 700 zł za semestr

Wymagania wstępne Kandydat na studia podyplomowe powinien być nauczycielem przedszkola lub szkoły podstawowej, posiadającym przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela co najmniej na poziomie licencjata. Kandydat na studia podyplomowe zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO komplet dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia, adresowane do Kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • kwestionariusz osobowy (DOC, 43 KB),
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • 2 fotografie.

Szczególne warunki rekrutacji:
Kandydat na studia podyplomowe nie może mieć zaburzeń słuchu i mowy utrudniających komunikację.

Kierownik studiów: dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO

Informacje o realizacji zajęć dydaktycznych
Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć. W programie studiów podyplomowych zaplanowano takie formy jak: wykłady aktywizujące, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i praktyki, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych. Przy doborze osób prowadzących zajęcia kierujemy się zasadą posiadanych kompetencji i umiejętności praktycznych. Planujemy zatrudnienie do prowadzenia zajęć zarówno pracowników Uniwersytetu Opolskiego, jak i praktyków – pracowników placówek zajmujących się działaniami na rzecz rozwoju, edukacji, opieki i wsparcia, terapii i rehabilitacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym także uczniów słabosłyszących i niesłyszących.

Program studiów – zestawienie przedmiotów (PDF, 194 KB)

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych (PDF, 230)

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika) otrzymuje kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575).  Program i efekty kształcenia studiów uwzględniają również wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131). Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę na temat rozwoju i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością słuchową, diagnozy ich stanu, jego uwarunkowań oraz procesu edukacji i rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego i wczesnej edukacji. Absolwent potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne metody i formy pracy oraz środki w celu projektowania  efektywnego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika) adresowane są do nauczycieli przedszkola lub szkoły podstawowej, posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela (co najmniej na poziomie licencjata). Studia nadają kwalifikacje na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji i są zgodne z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) i dają uprawnienia do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.