Zaznacz stronę

Efekty kształcenia

Cel kształcenia:

Ogólnym celem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie nauczyciela oraz uzyskanie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych dla zrozumienia i rozwiązywania problemów wychowawczych. Ponadto studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się w trosce o własny rozwój zawodowy oraz przygotowanie do identyfikacji zawodowej, kształtowanie właściwej postawy zawodowej, umiejętności podejmowania inicjatywy oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za sposób pełnienia swojej roli zawodowej i ról społecznych wiążących się z przynależnością do zawodu nauczyciela, do środowiska lokalnego i nowoczesnego społeczeństwa otwartego.

Tabela efektów kształcenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

 

BLOK PRZEDMIOTÓW PEDAGOGICZNYCH

Wiedza

2.1.b. opisuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń;

Umiejętności

2.2.b. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

2.2.g. potrafi samodzielnie generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania;

Kompetencje społeczne

2.3.c. ma świadomość znaczenia różnic między ludźmi i potrafi je uwzględnić analizując konkretne epizody w interakcjach społecznych; wykazuje wrażliwość na problemy uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i wychowawczymi;

2.3.d. wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzega zasad etyki zawodowej;

BLOK PRZEDMIOTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Wiedza

2.1.a. opisuje rozwój człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;

2.1.b. opisuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego;

Umiejętności

2.2.b. potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;

2.2.f. posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne;

Kompetencje społeczne

2.3.c. ma świadomość znaczenia różnic między ludźmi i potrafi je uwzględnić analizując konkretne epizody w interakcjach społecznych, wykazuje wrażliwość na problemy uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i wychowawczymi;

DYDAKTYKA OGÓLNA I PRZEDMIOTOWA

Wiedza

2.1.d. zna genezę dydaktyki ogólnej i najważniejszych systemów dydaktycznych oraz podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki ogólnej;

2.1.g. zna aktualną rzeczywistość edukacyjną;

Umiejętności

2.2.b. potrafi odnieść kompetencje nauczania i uczenia się do rzeczywistości edukacyjnej;

2.2.c. stosuje wybrane modele nauczania – uczenia się;

2.2.g. samodzielnie projektuje i tworzy podstawy własnego warsztatu metodycznego i przebieg procesu dydaktycznego;

Kompetencje społeczne

2.3.a. ma świadomość, że posiadana przez niego wiedza dydaktyczna zostanie wykorzystana w przyszłych kontaktach z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami; potrafi krytycznie ocenić własny proces uczenia się, weryfikując wyniki uzyskiwane w procesie dydaktycznym;

BLOK PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Wiedza

2.5.a. zna techniki informatyczne, bazy danych, informatyczne sieci usług;

2.6.a. posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy;

2.7. zna zasady bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna;

Umiejętności

2.5.b. stosuje technologię informacyjną w pracy pedagogicznej;

2.6.b. stosuje utrwalone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy;

2.7. potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej;

Kompetencje społeczne

2.5.b. ma świadomość, że posiadane przez niego kompetencje w zakresie technologii informacyjnej znacząco podnoszą efektywność procesu nauczania.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close