Zaznacz stronę

Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja      
Cel główny: Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się.
Cele szczegółowe:
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej własnego stylu porozumiewania się.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w porozumiewanie się.
 • Poszerzenie wiedzy na temat technik efektywnego słuchania.
 • Rozwijanie umiejętności parafrazowania, precyzowania wypowiedzi, formułowania instrukcji słownych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się Komunikatem Ja.
Opis programu: Głównym celem kursu Efektywna komunikacja jest rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Zajęcia prowadzone są warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących (gry i ćwiczenia interakcyjne, dyskusje, praca zespołowa, praca indywidualna, case study, elementy dramy, mini wykłady). Uczestnicy dzięki zajęciom pogłębią swoją wiedzę na temat przebiegu procesu komunikowania się i jego zakłóceń. Będą mieli szansę przyjrzeć się swojemu własnemu stylowi porozumiewania się oraz poznać techniki aktywnego słuchania. Będą mogli przećwiczyć rozpoznawanie emocji, nieszczerości i kłamstwa a także formułowanie instrukcji słownych i informacji zwrotnej.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • Uczestnik zajęć zna schemat procesu komunikowania się
 • Słuchacz wie co stanowi barierę w efektywnym komunikowaniu się
 • Słuchacz się jak wygląda pięciostopniowa procedura Komunikatu Ja
 • Zna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wie jakie funkcje w porozumiewaniu się pełni komunikacja niewerbalna i co się na nią składa

Umiejętności

 • Słuchacz potrafi stosować techniki aktywnego słuchania (parafrazowanie, odzwierciedlanie, dopytywanie, dowartościowanie, podsumowywanie)
 • Potrafi zastosować Komunikat Ja
 • Potrafi omijać bariery komunikacyjne

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Uczestnik zajęć ma świadomość swojego stylu porozumiewania się
 • Posiada gotowość do pracy nad własnym sposobem komunikowania się z ludźmi
 • Jest zdolny do efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0009-1-a-2014/15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy