Zaznacz stronę

Efektywna komunikacja

Efektywna komunikacja      
Cel główny: Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się.
Cele szczegółowe:
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej własnego stylu porozumiewania się.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w porozumiewanie się.
 • Poszerzenie wiedzy na temat technik efektywnego słuchania.
 • Rozwijanie umiejętności parafrazowania, precyzowania wypowiedzi, formułowania instrukcji słownych.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się Komunikatem Ja.
Opis programu: Głównym celem kursu Efektywna komunikacja jest rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Zajęcia prowadzone są warsztatowo z wykorzystaniem metod aktywizujących (gry i ćwiczenia interakcyjne, dyskusje, praca zespołowa, praca indywidualna, case study, elementy dramy, mini wykłady). Uczestnicy dzięki zajęciom pogłębią swoją wiedzę na temat przebiegu procesu komunikowania się i jego zakłóceń. Będą mieli szansę przyjrzeć się swojemu własnemu stylowi porozumiewania się oraz poznać techniki aktywnego słuchania. Będą mogli przećwiczyć rozpoznawanie emocji, nieszczerości i kłamstwa a także formułowanie instrukcji słownych i informacji zwrotnej.
Efekty kształcenia:

Wiedza

 • Uczestnik zajęć zna schemat procesu komunikowania się
 • Słuchacz wie co stanowi barierę w efektywnym komunikowaniu się
 • Słuchacz się jak wygląda pięciostopniowa procedura Komunikatu Ja
 • Zna zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Wie jakie funkcje w porozumiewaniu się pełni komunikacja niewerbalna i co się na nią składa

Umiejętności

 • Słuchacz potrafi stosować techniki aktywnego słuchania (parafrazowanie, odzwierciedlanie, dopytywanie, dowartościowanie, podsumowywanie)
 • Potrafi zastosować Komunikat Ja
 • Potrafi omijać bariery komunikacyjne

Kompetencje społeczne (postawy)

 • Uczestnik zajęć ma świadomość swojego stylu porozumiewania się
 • Posiada gotowość do pracy nad własnym sposobem komunikowania się z ludźmi
 • Jest zdolny do efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0009-1-a-2014/15
Prowadzący: mgr Agnieszka Franczyk

(pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: warsztaty
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close