Zaznacz stronę

Informacje dla słuchaczy kursy

Oferta kursów dokształcających i doskonalących prowadzonych przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO jest skierowana do osób, które ukończyły 16. rok życia. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby uczące się, studiujące, aktywne lub nieaktywne zawodowo, osoby sprawne i z niepełną sprawnością, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-politycznych, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość, pochodzenie etniczne. Od Słuchaczy nie wymagamy żadnych dyplomów, ani innych świadectw. Istotne jest jednak to, by każdy Słuchacz posługiwał się przynajmniej w stopniu dobrym językiem polskim. Czas trwania kursu to 8 lub 16 godzin dydaktycznych lub 5 godzin w przypadku kursów zamawianych przez Rady Pedagogiczne. Zajęcia mogą być realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć będzie odbywać się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego)

 

Zgłoszenie i udział kandydata w kursie
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  1. złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs/szkolenie (Załącznik nr.1 (DOC, 53 KB), dostępnego również w siedzibie Centrum,
  2. podpisanie umowy między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
  3. złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie
    z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Słuchacz powinien dostarczyć również ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość. Wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO, na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 31, 45-060 Opole. O zakwalifikowaniu na zajęcia realizowane w Centrum decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc, oraz uiszczenie opłaty w terminie podanym przez Centrum. Słuchacz ma prawo do korzystania z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w Centrum. Może również skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych – zgodnie
z założeniami kształcenia przez całe życie. Po zakończonym cyklu zajęć słuchacz zostanie poproszony o wypełnienie Ankiety ewaluacyjnej  (Załącznik nr 9 (DOC, 71 KB)

Skreślenie uczestnika kursu z listy słuchaczy
Skreślenie uczestnika kursu z listy następuje w przypadku:

  • rezygnacji z kursu;
  • nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów;
  • nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik kursu. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dziekana lub Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezygnacja słuchacza z uczestniczenia w zajęciach
W przypadku rezygnacji z kursu lub jego odwołania przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma prawo do zwrotu 100 % wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej o koszty administracyjne (Załącznik nr 2 (DOC, 53 KB), które stanowią równowartość do 5% wysokości kosztów bezpośrednich określonych zgodnie z kosztorysem. W przypadku rezygnacji
z kursu w trakcie jego trwania, uczestnik może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika kursu. Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłaty składa się na piśmie do kierownika kursu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej.

Świadectwo ukończenia kursu
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zrealizowanie programu przewidzianego w programie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program kursu to przewiduje.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze kursy były prowadzone na wysokim poziomie oraz by otrzymali Państwo aktualną wiedzę i umiejętności, dlatego jesteśmy przekonani, że otrzymane zaświadczenie będzie dla Państwa mocnym atutem na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Kursy proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.