Zaznacz stronę

Informacje dla słuchaczy – szkolenia – ARCHIWUM

Zgłoszenie i udział kandydata w szkoleniu

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  1. złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs/szkolenie Załącznik nr 1 (DOC, 57 KB), dostępnego również w siedzibie Centrum
  2. podpisanie umowy między Uczelnią a uczestnikiem szkolenia o świadczenie usług edukacyjnych,
  3. złożenie dowodu uiszczenia opłaty za szkolenie, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Słuchacz powinien dostarczyć również ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość. Wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO, na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 Opole.
O zakwalifikowaniu na zajęcia realizowane w Centrum decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc, oraz uiszczenie opłaty
w terminie podanym przez Centrum.
Po zakończonym szkoleniu słuchacz zostanie poproszony o wypełnienie Ankiety ewaluacyjnej (Załącznik nr 9 (DOC, 71 KB) ).

Skreślenie uczestnika szkolenia z listy słuchaczy

Skreślenie uczestnika szkolenia z listy następuje w przypadku:

  • rezygnacji ze szkolenia;
  • nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów;
  • nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik szkolenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dziekana lub Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezygnacja słuchacza z uczestniczenia w szkoleniu

W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub jego odwołania przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma prawo do zwrotu 100 % wniesionej opłaty za szkolenie pomniejszonej o koszty administracyjne (Załącznik nr 2 (DOC, 53 KB)), które stanowią równowartość do 5% wysokości kosztów bezpośrednich określonych zgodnie z kosztorysem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania, uczestnik może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty
w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji ze szkolenia.
Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika szkolenia.
Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłaty składa się na piśmie do kierownika szkolenia. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia według wzoru określonego w odrębnych przepisach.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zrealizowanie programu szkolenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze szkolenia były prowadzone na wysokim poziomie oraz by otrzymali Państwo aktualną wiedzę i umiejętności, dlatego jesteśmy przekonani, że otrzymane zaświadczenie będzie dla Państwa mocnym atutem na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Szkolenia  proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.