Zaznacz stronę

Informacje dla wykładowców

Zasady zgłaszania nowych kursów prowadzonych w Centrum Edukacji Ustawicznej UO

W celu zgłoszenia nowych zajęć w Centrum Edukacji Ustawicznej UO autor/autorzy programu i jednostka proponująca zajęcia powinni:

 1. zapoznać się z charakterystyką kursów prowadzonych przez Centrum (odnośnik do charakterystyki kursów);
 2. wypełnić Wniosek o utworzenie nowego kursu (Załącznik nr 3 (DOC, 50 KB) ),
 3. Kartę informacyjną kursu (Załącznik nr 4 (DOC, 70 KB) ) i wysłać tradycyjną pocztą (z oryginalnymi podpisami
  i pieczęciami) na adres: Uniwersytet Opolski, Uniwersyteckie Centrum Edukacji Ustawicznej, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 Opole oraz pocztą elektroniczną na adres cedu@uni.opole.pl

Projekt i program kursu są chronione prawem autorskim.
Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia pracownicy Centrum Edukacji Ustawicznej UO skontaktują się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów (m.in. opracowania kosztorysu zgodnie z Regulaminem prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim) i dopełnienia innych formalności.

Charakterystyka kursów realizowanych w Centrum Edukacji Ustawicznej UO

Zgłoszone do realizacji w Centrum zajęcia powinny mieć jasną i przejrzystą strukturę, uniwersalny charakter oraz atrakcyjną dla słuchaczy formę. Tworząc program zajęć należy zwrócić uwagę na fakt, że zajęcia będą prowadzone dla bardzo zróżnicowanej grupy osób dorosłych, osób które ukończyły 16. rok życia, uczących się, studiujących, aktywnych lub nieaktywnych zawodowo, osób sprawnych i z niepełną sprawnością, niezależnie od ich wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów społeczno-politycznych, bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość, pochodzenie etniczne.
Kursy są realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć odbywa się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego). Czas trwania kursu to 8 lub 16 dydaktycznych. Proponujemy kursy
w siedmiu zakresach tematycznych:

 1. Człowiek, Edukacja, Społeczeństwo
 2. Człowiek i Środowisko
 3. Człowiek i Religia
 4. Kultura i Sztuka
 5. Języki i Narody Świata
 6. Nauka i Technika
 7. Gospodarka, Biznes, Prawo

Istnieje możliwość stałego zgłaszania przez wykładowców propozycji szkoleń, mieszczących się w powyższych zakresach tematycznych.
Słuchacze kursów otrzymują świadectwa ukończenia określonych zajęć, poświadczające wiedzę i zdobyte umiejętności.

Podstawowe informacje organizacyjne

 • Czas trwania kursu to 8 lub 16 godzin dydaktycznych lub 5 godzin w przypadku kursów zamawianych przez Rady Pedagogiczne. Zajęcia mogą być realizowane w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub na odległość (e-learning, przy czym co najmniej 40% zajęć będzie odbywać się w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego).
 • Kurs nie musi zaczynać się i kończyć tak jak semestry roku akademickiego.
 • Termin kursu – autor kursu proponuje, w jakim terminie pragnie przeprowadzić kurs i kiedy zbierze się odpowiednia liczba słuchaczy.
 • Formy prowadzenia zajęć – wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, wykłady monograficzne, laboratoria itp.
 • Sale do prowadzenia zajęć – należy podać informację, czy jednostka prowadząca szkolenie, wykłady zapewni jednocześnie sale do prowadzenia zajęć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy zgłosić tą informację i podać kilka wariantów terminów kursów.
 • Pomoce dydaktyczne – należy zgłosić, jakie pomoce dydaktyczne będą niezbędne do poprowadzenia zajęć, np. rzutnik, projektor multimedialny itp. oraz czy prowadzący kurs dysponuje takim sprzętem, czy raczej liczy na pomoc w jego załatwieniu (montażu).

Zasady oceniania programów proponowanych kursów

Przy ocenie formalnej i merytorycznej kursów realizowanych w Centrum będą w szczególności brane pod uwagę następujące kryteria:
Ocena formalna:

 1. Postępowanie zgodne z zasadami Regulaminu prowadzenia kursów w Uniwersytecie Opolskim (Zarządzenie Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 14 stycznia 2014 r.).
 2. Poprawność wypełnionego formularza Karta informacyjna kursu.
 3. Terminowość nadesłania zgłoszenia.
 4. Kompletność podpisów i pieczęci.

Ocena merytoryczna:

 1. Zgodność tematyki kursu z wybranym zakresem tematycznym.
 2. Atrakcyjność i aktualność tematyki proponowanych zajęć dla słuchaczy.
 3. Współpraca jednostek UO w ramach prowadzonych zajęć.
 4. Korzyści poznawcze, jakie osiągną słuchacze po ukończeniu określonych zajęć w Centrum (jaką wiedzę i umiejętności uzyskają – efekty kształcenia).
 5. Różnorodność wykorzystanych podczas określonych zajęć pomocy dydaktycznych.

Ewaluacja

Po ukończeniu danego kursu realizowanego w Centrum Edukacji Ustawicznej UO wśród słuchaczy zostanie przeprowadzona Ankieta ewaluacyjna Załącznik nr 9 (DOC, 71 KB))

Zasady uruchamiania i organizacji kursów

Zasady ogólne przyjęte na Uniwersytecie Opolskim zakładają, że kurs prowadzony w jednostkach uprawnionych UO uruchamia Dyrektor/Kierownik jednostki, na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Opolskim, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Informację o uruchomieniu kursu z podaniem nazwy, zakresu tematycznego, programem oraz wstępnym kosztorysem, Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej przesyła Rektorowi lub działającemu w jego imieniu właściwemu prorektorowi ds. kształcenia, który dokonuje zatwierdzenia kosztorysu. Rektor lub działający w jego imieniu właściwy prorektor ds. kształcenia może wstrzymać uruchomienie kursu, jeżeli jego tematyka nie mieści się w działalności statutowej uczelni.
Kursy prowadzone przez Uniwersytet Opolski są odpłatne. Wysokość opłat za kurs ustalana jest na podstawie kosztorysu. Kalkulację kosztów kursów, uwzględniającą wysokość skalkulowanej odpłatności za uczestnictwo w kształceniu na tych kursach, opracowuje kierownik kursu na podstawie zatwierdzonych programów nauczania.
Wniosek o utworzenie kursu realizowanego w Centrum Edukacji Ustawicznej UO oraz Karta informacyjna kursu znajdują się w załącznikach ( Załącznik nr 3 (DOC, 50 KB) ,i Załącznik nr 4 (DOC, 70 KB))
Wniosek o zmianę nazwy kursu Załącznik nr 5 (DOC, 50 KB)powinien złożyć autor/autorzy programu i jednostka proponująca zmianę, dołączając do wniosku uzasadnienie zmiany nazwy.
Wniosek o korektę programu kursu obejmującą do 30% godzin dydaktycznych Załącznik nr 6 (DOC, 50 KB) powinien złożyć autor/autorzy programu i jednostka proponująca korektę, dołączając do wniosku stary i nowy program z zaznaczeniem dokonanych zmian oraz informację wyjaśniającą, dlaczego dokonuje się korekty programu.
Wniosek o dokonanie zmian w programie kursu obejmującą ponad 30% godzin dydaktycznych powinien zostać przygotowany tak samo jak w przypadku utworzenia nowego szkolenia lub cyklu wykładów (Załączniki Załącznik 3 (DOC, 50 KB) , i Załącznik nr 4 (DOC, 70 KB) ponadto powinien zawierać stary i nowy program z zaznaczeniem dokonanych zmian oraz informację wyjaśniającą, dlaczego dokonuje się zmian programu.
Wniosek o zawieszenie realizacji kursu ( Załącznik nr 7 (DOC, 50 KB) ) w przypadku braku minimalnej liczby chętnych lub z innych ważnych powodów, powinien złożyć autor/autorzy programu i jednostka proponująca zawieszenie realizacji szkolenia. *W załączeniu należy przesłać uzasadnienie propozycji zawieszenia realizacji szkolenia.
Wniosek o likwidację kursu (Załącznik nr. 8 (DOC, 50 KB)) składa autor/autorzy programu i jednostka proponująca likwidację, dołączając do wniosku uzasadnienie likwidacji szkolenia. Jeśli kurs lub cykl wykładów prowadzony jest w kooperacji z innymi osobami (współautorami programu) należy przedstawić także ich stanowisko w sprawie likwidacji kursu lub cyklu wykładów.
Wymienione wyżej wnioski należy wysłać tradycyjną pocztą (z oryginalnymi podpisami i pieczęciami) na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 Opole oraz pocztą elektroniczną na adres: cedu@uni.opole.pl

Kursy proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy