Zaznacz stronę

Instytut Filologii Angielskiej / Studia Podyplomowe / PODYPLOMOWE STUDIA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel,
e-mail: epiech@uni.opole.pl
tel. 77 541-59-17,

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
Jarosław Kujath
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych sztuką przekładu w językach polskim i angielskim. Kandydaci winni być absolwentami studiów wyższych zawodowych i magisterskich. Mogą to być:

 • absolwenci neofilologii (licencjat lub magisterium)
 • absolwenci NKJO z dyplomem licencjata
 • absolwenci innych studiów wyższych z certyfikatem językowym

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych
3500 zł

Ewentualne dofinansowanie z EFS
BRAK Informacji—

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Studia pozwalają na uzyskanie umiejętności językowych oraz przekładowych, poszerzonych o znajomość specjalistyczną języka angielskiego, niezbędną w pracy tłumacza (ustnego lub pisemnego), przydatną również do rozpoczęcia kariery zawodowej w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, prywatnych szkołach językowych, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, itp. Podstawą specjalizacji jest pozyskanie wiedzy w zakresie różnych odmian specjalistycznych języka angielskiego, zaznajomienie ze źródłami i narzędziami ich pozyskiwania w kontekście dwujęzycznym (przekładowym) oraz jej praktyczne zastosowanie. Ponadto, dyplom studiów uprawnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego, po zdaniu egzaminu w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministwrstwa Sprawiedliwości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r., Dz.U.2005.15.127).

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
180 godz. + 100 godz. pracy własnej

 • Tłumaczenia umów handlowych,
 • Tłumaczenia konsekutywne
 • Pisanie w j. polskim,
 • Technologia tłumaczeń i tłumaczenia techniczne,
 • Tłumaczenia przysięgłe

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularny udział w zajęciach, aktywny udział w zajęciach, egzamin końcowy z każdego przedmiotu

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Pozytywnie zdane egzaminy

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Wolny zapis. Rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

 • podanie
 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • w przypadku niekierunkowego (innego niż filologia) wykształcenia: certyfikat językowy

Termin składania dokumentów
październik 2017r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2017r.

Limit miejsc
min. 15 osób

Opis rekrutacji
Zapis, a następnie rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim w wyznaczonym terminie.

Dodatkowe informacje
Instytut Filologii Angielskiej, dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel,
tel. 77 541-59-17, e-mail: epiech@uni.opole.pl