Zaznacz stronę

Instytut Filologii Angielskiej / Studia Podyplomowe / Podyplomowe Studia Translatorskie (Doskonalenie)

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel,
e-mail: epiech@uni.opole.pl
tel. 77 541-59-17,

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Angielskiej,
pl. Kopernika 11,
45-040 Opole,
tel. 77 541-59-23,
fax. 77 541-59-23,
Jarosław Kujath
e-mail: ifa@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych sztuką przekładu w językach polskim i angielskim

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć
stacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych
3500 zł

Ewentualne dofinansowanie z EFS
BRK INFORMACJI

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia

Studia pozwalają na uzyskanie umiejętności językowych oraz przekładowych, poszerzonych o znajomość specjalistyczną języka angielskiego, niezbędną w pracy tłumacza (pisemnego), przydatną również do rozpoczęcia kariery zawodowej w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, prywatnych szkołach językowych, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, itp. Podstawą specjalizacji jest pozyskanie wiedzy w zakresie różnych odmian specjalistycznych języka angielskiego, zaznajomienie ze źródłami i narzędziami ich pozyskiwania w kontekście dwujęzycznym (przekładowym) oraz jej praktyczne zastosowanie. Ponadto, dyplom studiów uprawnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego, po zdaniu egzaminu w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 24 stycznia 2005 r., Dz.U.2005.15.127).

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)

  • 180 godz. + 100 godz. pracy własnej
  • Technologia tłumaczenia,
  • Tłumaczenia techniczne: teksty komputerowe,
  • Tłumaczenia umów handlowych,
  • Pisanie w j. polskim,
  • Tłumaczenia przysięgłe, Korespondencja handlowa.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularna obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, egzamin końcowy z każdego przedmiotu.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Pozytywnie zdane egzaminy.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Wolny zapis. Rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium)
  • w przypadku niekierunkowego (innego niż neofilologia) wyższego wykształcenia: certyfikat językowy

Termin składania dokumentów
październik 2017r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2017r.

Limit miejsc
min.15 osób

Opis rekrutacji
Wolny zapis. Rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje
Instytut Filologii Angielskiej, dr hab. prof. UO Ewa Piechurska-Kuciel,
tel. 77 541-59-17, e-mail: epiech@uni.opole.pl