Zaznacz stronę

Instytut Filologii Germańskiej „Nauczanie Mniejszościowe Języka, Historii i Kultury Niemieckiej”

Nazwa studiów podyplomowych
„Nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej”

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Wydział Filologiczny,
Instytut Filologii Germańskiej

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO,
tel. 77 452-73-80,
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, pokój 115,45-052 Opole,
tel. 77 452-73-80, mgr Magdalena Pyka,
e-mail: mpyka@uni.opole.pl
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Oferta skierowana jest zasadniczo do absolwentów studiów I i II stopnia filologii germańskiej, posiadających uprawnienia nauczycielskie.
Słuchaczami studiów mogą ponadto zostać również absolwenci lub studenci filologii germańskiej specjalności innych niż nauczycielska, którzy jednak nabywają uprawnienia do nauczania mniejszościowego jedynie pod warunkiem uzupełniania przygotowania nauczycielskiego we własnym zakresie.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 160 godzin, realizowanych podczas 20 sobotnich zjazdów (po 10 w każdym semestrze), każdorazowo po 8 godzin dydaktycznych.

Ewaluacja efektów kształcenia odbywa się na trzy sposoby:

  • Zaliczenia na ocenę, kończące każdy z przedmiotów
  • Przygotowanie pracy końcowej w formie przykładowego scenariusza zajęć z przedmiotu „własna kultura i historia”
  • Przeprowadzanie ankiet wśród słuchaczy w trakcie trwania studiów oraz monitorowanie przebiegu karier zawodowych absolwentów po zakończeniu kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych
1.850 zł za semestr – Przy rezygnacji bądź małej liczbie kandydatów kwota może ulec zmianie

Ewentualne dofinansowanie z EFS
Brak Informacji-

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji absolwentów filologii germańskiej oraz poszerzenie ich wiedzy językowej, kulturowej i historycznej, a także kompetencji dydaktyczno-metodycznych wymaganych w nauczaniu języka niemieckiego jako ojczystego oraz prowadzeniu zajęć z przedmiotu „własna historia i kultura”.

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Studia podyplomowe „Nauczanie mniejszościowe języka, historii i kultury niemieckiej” odbywają się w trybie niestacjonarnym, trwają 2 semestry i realizowane są każdorazowo w ramach sobotnich spotkań po 8 godzin lekcyjnych w 4 blokach po 90 minut. Zajęcia mają przede wszystkim formę konwersatorium, na których realizowane są zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne.

Program studiów obejmuje łącznie 160 godzin dydaktycznych (po 80 w każdym semestrze), za które student może uzyskać w sumie 60 punktów ECTS, tj. po 30 punktów ECTS w I i w II semestrze.

Zakres merytoryczny studiów obejmuje 4 zasadnicze grupy tematyczne, z których dwa pierwsze (aspekty historyczno-regionalne oraz elementy realioznawcze) realizowane są w semestrze I, a dwa kolejne (zagadnienia kulturoznawcze i literaturoznawcze oraz dydaktyka i metodyka nauczania) w semestrze II.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularna obecność oraz aktywny udział w zajęciach. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń poszczególnych przedmiotów.
Język wykładowy: niemiecki z elementami języka polskiego
Zapewnienie warunków do prowadzenia studiów:
Instytut zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć, sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, materiały dydaktyczne, obsługę administracyjno-techniczną studiów.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Dokumenty przyjmowane są najpóźniej do 25 września br.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania
Dokumenty przyjmuje Pani mgr Magdalena Pyka w Instytucie Filologii Germańskiej,
Plac Staszica 1,
45-052 Opole,
pokój: 115,
tel. 77 452-73-80,
e-mail: mpyka@uni.opole.pl
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr hab. M.K. Lasatowicz, prof. UO)
  • odpis dyplomu
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dowód wpłaty (500 zł = 1/3 opłaty za semestr)
  • Opłaty należy dokonywać na nr konta 63109021380000000112559497

Termin składania dokumentów
od 22 lipca do 24 września br.

Termin rozpoczęcia studiów
Zajęcia rozpoczynają się w połowie października, obejmują 160 godzin dydaktycznych. Odbywają się w ramach sobotnich spotkań po 8 godzin lekcyjnych w 4 blokach po 90 minut (1 spotkanie obejmuje 8 godzin lekcyjnych).
data rozpoczęcia: 15.10.2017r.
data zakończenia: 30.06.2018r.

Limit miejsc
brak

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja kierownika studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej,
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO
tel. 77 452-73-80,
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl