Zaznacz stronę

Instytut Filologii Germańskiej / Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Kształcenia; Tłumaczy Języka Niemieckiego

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof. UO
tel.: 77 452-73-80
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, Nr pokoju: 115 tel.: 77 452-73-80 e-mail: ifg@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Osoby z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia (licencjat) lub osoby z wykształceniem wyższym drugiego stopnia (magisterium), legitymujące się biegłą znajomością języka polskiego i niemieckiego (stwierdzona np. poprzez dyplom ukończenia filologii germańskiej, świadectwo zdanego egzaminu w Instytucie Goethego na poziomie GDS, KDS. ZOP). Absolwenci tych studiów są kompleksowo przygotowani do prowadzenia działalności tłumacza języka niemieckiego. Otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, uprawniający w przyszłości do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego po spełnieniu pozostałych warunków (Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa ogłoszona 27 stycznia 2005 (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702)).

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 224 godziny, realizowane podczas 14 sobotnio-niedzielnych zjazdów (po 7 w każdym semestrze), każdorazowo po 8 godzin dydaktycznych.

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny,

Koszt za całość studiów podyplomowych
1.850 zł za semestr – Przy rezygnacji bądź małej liczbie kandydatów kwota może ulec zmianie

Ewentualne dofinansowanie z EFS
– brak informacji

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Celem studiów jest przekazanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego, a vista i symultanicznego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Przedmiotem kształcenia jest rozszerzenie wiedzy będącej bazą dla modelowania umiejętności dokonywania przekładu ustnego i pisemnego z zakresu teorii przekładu ustnego oraz pisemnego, pragmalingwistyki oraz językoznawstwa kontrastywnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie sprawności tłumaczenia pisemnego i ustnego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sprawnego posługiwania się językiem, poprawności stylu oraz zachowania norm (socjo-)kulturowych (uświadomienie roli kulturowych i międzykulturowych aspektów w procesie translacji). Słuchacze studiów mają również sposobność poznania procedur wykorzystywanych w procesie tłumaczenia, zostaną zapoznani z poszczególnymi strategiami tłumaczeniowymi oraz teoriami tłumaczeniowymi, w wyniku czego potrafią zależnie od rodzaju tekstu wybrać odpowiednią strategię tłumaczeniową. Poza tym słuchacz poznaje różnice pomiędzy tłumaczeniem różnych rodzajów tekstów oraz wykształca kompetencję translatorską w zakresie przekładu tekstów zróżnicowanych stylistycznie (teksty techniczne, prawne, ekonomiczne) i funkcjonalnie. Dodatkowym elementem kształcenia praktycznego jest wskazanie na źródła pomocne w procesie tłumaczenia i możliwości ich wykorzystania, jak również nauka posługiwania się elektronicznymi edytorami tekstu. Ponadto słuchacz wykształca umiejętność samodzielnej oceny przetłumaczonego tekstu pod kątem poprawności leksykalnej, semantycznej, stylistycznej itp., potrafi podjąć rzeczową i konstruktywną krytykę przekładu ustnego i pisemnego. Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego mają również na celu wykształcenie następujących kompetencji: Słuchacz zostaje uwrażliwiony na interkulturowe aspekty komunikacji poprzez tłumaczenie, potrafi zarówno w grupie, jak i samodzielnie pracować nad przekładem. Słuchacza cechuje odpowiedzialna postawa w stosunku do oryginalnego tekstu oraz widzi konieczność podejmowania samodzielnych działań, systematycznej pracy i stałego polepszania kompetencji translatorskiej. Ponadto słuchacz jest  świadomy słabych i mocnych stron swojej kompetencji translatorskiej. Absolwenci studiów podyplomowych nabywają uprawnienia do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu poprzez zdanie egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski, zorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa ogłoszona 27 stycznia 2005 (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702)).

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego odbywają się w trybie niestacjonarnym i trwają 2 semestry. Zajęcia mają przede wszystkim formę konwersatorium, na których realizowane są zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne. Program studiów obejmuje łącznie 224 godziny dydaktyczne, za które student może uzyskać w sumie 60 punktów ECTS, tj. po 30 punktów ECTS w I i w II semestrze. Zajęcia odbywają się każdorazowo w ramach spotkań po 8 godzin lekcyjnych w 4 blokach po 90 minut od godziny 10:00, średnio co 2 tygodnie (po 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze). Program studiów realizowany jest w następujących głównych blokach przedmiotowych, takich jak:

 • Teoria przekładu Komunikacja międzykulturowa w ujęciu pragmalingwistycznym
 • Gramatyka kontrastywna,
 • Przekład literacki
 • Strategie tłumaczeniowe w przekładzie ustnym i pisemnym
 • Retoryka i stylistyka
 • Multimedia w praktyce zawodowej tłumacza
 • Przekład pisemny
 • Przekład ustny oraz Analiza tłumaczeniowa tekstów.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularna obecność oraz aktywny udział w zajęciach, każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Język wykładowy: niemiecki z elementami języka polskiego Zapewnienie warunków do prowadzenia studiów: Instytut zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć, sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, materiały dydaktyczne, obsługę administracyjno-techniczną studiów.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Dokumenty przyjmowane są najpóźniej do 24 września br.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania
Dokumenty przyjmowane są  w Instytucie Filologii Germańskiej,
Plac Staszica 1, 45-052 Opole,
pokój: 115, tel. 77 452-73-80,
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr hab. M.K.Lasatowicz, prof. UO)
 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wpłaty (500 zł = 1/3 opłaty za semestr)
 • Opłaty należy dokonywać na nr konta 63109021380000000112559497

Termin składania dokumentów
od 22 lipca do 24 września br.

Termin rozpoczęcia studiów
Zajęcia rozpoczynają się w połowie października, obejmują łącznie 224 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się każdorazowo w ramach spotkań po 8 godzin lekcyjnych w 4 blokach po 90 minut od godziny 10:00, średnio co 2 tygodnie (po 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze). data rozpoczęcia: 15.10.2017r. data zakończenia: 30.06.2018r.

Limit miejsc
Brak

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja kierownika studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO
Nr telefonu: 77 452-73-80
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close