Zaznacz stronę

Instytut Filologii Germańskiej / Studia Podyplomowe Kształcenia Translatorycznego

Nazwa studiów podyplomowych
Podyplomowe Studia Kształcenia; Tłumaczy Języka Niemieckiego

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof. UO
tel.: 77 452-73-80
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1,
Nr pokoju: 115
tel.: 77 452-73-80
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Osoby z wykształceniem wyższym pierwszego stopnia (licencjat) lub osoby z wykształceniem wyższym drugiego stopnia (magisterium), legitymujące się biegłą znajomością języka polskiego i niemieckiego (stwierdzona np. poprzez dyplom ukończenia filologii germańskiej, świadectwo zdanego egzaminu w Instytucie Goethego na poziomie GDS, KDS. ZOP). Absolwenci tych studiów są kompleksowo przygotowani do prowadzenia działalności tłumacza języka niemieckiego. Otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, uprawniający w przyszłości do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego po spełnieniu pozostałych warunków (Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa ogłoszona 27 stycznia 2005 (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702)).

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 224 godziny, realizowane podczas 14 sobotnio-niedzielnych zjazdów (po 7 w każdym semestrze), każdorazowo po 8 godzin dydaktycznych.

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny,

Koszt za całość studiów podyplomowych
1.850 zł za semestr – Przy rezygnacji bądź małej liczbie kandydatów kwota może ulec zmianie

Ewentualne dofinansowanie z EFS
– brak informacji

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Celem studiów jest przekazanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych (prawniczych, ekonomicznych i technicznych) oraz w zakresie tłumaczenia ustnego (konsekutywnego, a vista i symultanicznego), a także przygotowanie do egzaminu dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Przedmiotem kształcenia jest rozszerzenie wiedzy będącej bazą dla modelowania umiejętności dokonywania przekładu ustnego i pisemnego z zakresu teorii przekładu ustnego oraz pisemnego, pragmalingwistyki oraz językoznawstwa kontrastywnego. Ćwiczenia praktyczne mają na celu rozwijanie sprawności tłumaczenia pisemnego i ustnego ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sprawnego posługiwania się językiem, poprawności stylu oraz zachowania norm (socjo-)kulturowych (uświadomienie roli kulturowych i międzykulturowych aspektów w procesie translacji). Słuchacze studiów mają również sposobność poznania procedur wykorzystywanych w procesie tłumaczenia, zostaną zapoznani z poszczególnymi strategiami tłumaczeniowymi oraz teoriami tłumaczeniowymi, w wyniku czego potrafią zależnie od rodzaju tekstu wybrać odpowiednią strategię tłumaczeniową. Poza tym słuchacz poznaje różnice pomiędzy tłumaczeniem różnych rodzajów tekstów oraz wykształca kompetencję translatorską w zakresie przekładu tekstów zróżnicowanych stylistycznie (teksty techniczne, prawne, ekonomiczne) i funkcjonalnie. Dodatkowym elementem kształcenia praktycznego jest wskazanie na źródła pomocne w procesie tłumaczenia i możliwości ich wykorzystania, jak również nauka posługiwania się elektronicznymi edytorami tekstu. Ponadto słuchacz wykształca umiejętność samodzielnej oceny przetłumaczonego tekstu pod kątem poprawności leksykalnej, semantycznej, stylistycznej itp., potrafi podjąć rzeczową i konstruktywną krytykę przekładu ustnego i pisemnego. Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego mają również na celu wykształcenie następujących kompetencji: Słuchacz zostaje uwrażliwiony na interkulturowe aspekty komunikacji poprzez tłumaczenie, potrafi zarówno w grupie, jak i samodzielnie pracować nad przekładem. Słuchacza cechuje odpowiedzialna postawa w stosunku do oryginalnego tekstu oraz widzi konieczność podejmowania samodzielnych działań, systematycznej pracy i stałego polepszania kompetencji translatorskiej. Ponadto słuchacz jest świadomy słabych i mocnych stron swojej kompetencji translatorskiej. Absolwenci studiów podyplomowych nabywają uprawnienia do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu poprzez zdanie egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski, zorganizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa ogłoszona 27 stycznia 2005 (Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702)).

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego odbywają się w trybie niestacjonarnym i trwają 2 semestry. Zajęcia mają przede wszystkim formę konwersatorium, na których realizowane są zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne. Program studiów obejmuje łącznie 224 godziny dydaktyczne, za które student może uzyskać w sumie 60 punktów ECTS, tj. po 30 punktów ECTS w I i w II semestrze. Zajęcia odbywają się każdorazowo w ramach spotkań po 8 godzin lekcyjnych w 4 blokach po 90 minut od godziny 10:00, średnio co 2 tygodnie (po 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze). Program studiów realizowany jest w następujących głównych blokach przedmiotowych, takich jak:

 • Teoria przekładu Komunikacja międzykulturowa w ujęciu pragmalingwistycznym
 • Gramatyka kontrastywna,
 • Przekład literacki
 • Strategie tłumaczeniowe w przekładzie ustnym i pisemnym
 • Retoryka i stylistyka
 • Multimedia w praktyce zawodowej tłumacza
 • Przekład pisemny
 • Przekład ustny oraz Analiza tłumaczeniowa tekstów.

Kryteria zaliczania przedmiotów
Regularna obecność oraz aktywny udział w zajęciach, każdy przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń poszczególnych przedmiotów. Język wykładowy: niemiecki z elementami języka polskiego Zapewnienie warunków do prowadzenia studiów: Instytut zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć, sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, materiały dydaktyczne, obsługę administracyjno-techniczną studiów.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Dokumenty przyjmowane są najpóźniej do 24 września br.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania
Dokumenty przyjmowane są w Instytucie Filologii Germańskiej,
Plac Staszica 1, 45-052 Opole,
pokój: 115, tel. 77 452-73-80,
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr hab. M.K.Lasatowicz, prof. UO)
 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wpłaty (500 zł = 1/3 opłaty za semestr)
 • Opłaty należy dokonywać na nr konta 63109021380000000112559497

Termin składania dokumentów
wrzesień każdego roku.

Termin rozpoczęcia studiów
Zajęcia rozpoczynają się w połowie października, obejmują łącznie 224 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się każdorazowo w ramach spotkań po 8 godzin lekcyjnych w 4 blokach po 90 minut od godziny 10:00, średnio co 2 tygodnie (po 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w każdym semestrze).

Limit miejsc
Brak

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja kierownika studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO
Nr telefonu: 77 452-73-80
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl