Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia – Uniwersytet Opolski

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Opolskim to zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, doktorantów i słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powołany Zarządzeniem Rektora UO. System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim jest opracowany zgodnie z europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Opolskim uwzględnia specyfikę wydziałów i innych jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Wydziały i jednostki ogólnouczelniane samodzielnie opracowują szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UO:

Wykaz  Procedur Wewnętrznych:

W Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego stosowane są ogólnouczelniane procedury, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. Należą do nich:

  • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
  • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
  • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
  • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów   Pobierz SDJK-O-U4
  • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów, doktorantów
   i słuchaczy studiów podyplomowych  Pobierz SDJK -O-U5
  • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
  • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
  • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
  • Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
  • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
  • Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
  • Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
  • Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15
System jakości kształcenia - Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

W Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego od roku akademickiego 2014/2015 wprowadza się zbiór zasad wewnętrznego systemu jakości kształcenia, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzenia Rektora UO z dnia 17.11.2014 r.

Strategie doskonalenia jakości kształcenia w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

Sprawozdania i raporty:

 Wyniki ankietyzacji:

Wykaz Procedur Wewnętrznych:

W Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego stosowane są ogólnouczelniane procedury, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. Należą do nich:

  • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
  • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
  • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
  • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz SDJK-O-U4
  • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Pobierz SDJK -O-U5
  • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
  • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
  • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
  • Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
  • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
  • Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
  • Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
  • Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15

Programy kształcenia, plany studiów:

Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków