Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia – Uniwersytet Opolski

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Opolskim to zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje studentów wszystkich form     i poziomów studiów, doktorantów i słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia powołany Zarządzeniem Rektora UO. System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim jest opracowany zgodnie z europejskimi standardami i wskazówkami dotyczącymi wewnętrznego zapewnienia jakości     w instytucjach szkolnictwa wyższego. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Opolskim uwzględnia specyfikę wydziałów i innych jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną. Wydziały i jednostki ogólnouczelniane samodzielnie opracowują szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UO:

Wykaz  Procedur Wewnętrznych:

W Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego stosowane są ogólnouczelniane procedury, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. Należą do nich:

  • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
  • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
  • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
  • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów   Pobierz SDJK-O-U4
  • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów
   i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK   Pobierz SDJK -O-U5
  • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
  • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
  • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
  • Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
  • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
  • Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
  • Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
  • Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15

Źródło: Jakość kształcenia – Uniwersytet Opolski

System jakości kształcenia - Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

W Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego od roku akademickiego 2014/2015 wprowadza się zbiór zasad wewnętrznego systemu jakości kształcenia, które zostały opracowane na podstawie zarządzeń Ministra Szkolnictwa Wyższego oraz zarządzenia Rektora UO z dnia 17.11.2014 r.

Strategie doskonalenia jakości kształcenia w Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego

Sprawozdania i raporty:

 Wyniki ankietyzacji

Wykaz  Procedur Wewnętrznych:

W Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego stosowane są ogólnouczelniane procedury, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. Należą do nich:

  • Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
  • Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
  • Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
  • Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów   Pobierz SDJK-O-U4
  • Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów
   i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK   Pobierz SDJK -O-U5
  • Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
  • Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
  • Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
  • Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
  • Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
  • Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
  • Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
  • Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
  • Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15

Programy kształcenia, plany studiów

Efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close