Zaznacz stronę

Język angielski – kurs dla początkujących (poziom A1-A2)

Język angielski – kurs dla początkujących (poziom A1-A2)
Cel główny: Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych na poziomie A1-A2. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.
Cele szczegółowe: Wprowadzenie, utrwalenie i zastosowanie praktyczne podstawowych zwrotów niezbędnych w komunikacji językowej w następujących sytuacjach życiowych: przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o drogę, pytanie o czas, rozmowa u lekarza, w restauracji, w czasie podróży, w hotelu. Uczestnicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności mówienia. Celem kursy jest również rozwijanie podstawowych zasobów leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności rozumienia języka angielskiego na poziomie A1-A2.
Opis programu:

Kurs „Język angielski – kurs dla początkujących (poziom A1 – A2)” skierowany jest do osób dojrzałych, które lubią aktywnie wykorzystywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angielskiego. Zaplanowanych jest sześć 2-godzinnych spotkań w regularnych, cotygodniowych odstępach. Każde spotkanie poświęcone jest wprowadzaniu i utrwalaniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbędnych zasobów gramatycznych dotyczących następujących zagadnień:

  • przedstawianie się, powitania, pożegnania,
  • w czasie podróży, pytanie o czas i udzielanie odpowiedzi, cyfry, – pytanie o drogę, kierunki geograficzne, praca z mapą
  • w hotelu, rezerwacja, płatności
  • w restauracji, nazwy posiłków, napoi, ceny
  • rozmowa u lekarza, nazwy podstawowych chorób i dolegliwości

Uczestnicy kursu będą zachęcani na zajęciach do aktywnego włączania się poprzez pracę w parach i grupach. Na zajęciach rozwijane będą przede wszystkim umiejętności mówienia i rozumienia języka angielskiego na poziomie A1-A2.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

  1. Słuchacze posiadają kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2.
  2. Słuchacze mają opanowany zasób leksykalno-gramatyczny w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2.
  3. Słuchacze mają opanowane zwroty i sformułowania w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2

Umiejętności:

  1. Słuchacze potrafią praktycznie wykorzystać opanowaną wiedzę w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2 w języku mówionym.
  2. Słuchacze rozumieją podstawowe informacje w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2

Postawy:

Uczestnicy potrafią współpracować efektywnie w grupie, są pozytywnie zmotywowani do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0023-1-a-2014|15
Prowadzący: mgr Magdalena Szyszka

(pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 12
Cena kursu: 220zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close