Zaznacz stronę

Język angielski – kurs dla seniorów (poziom A1-A2)

Język angielski – kurs dla seniorów (poziom A1-A2)
Cel główny:

Język angielski w codziennych sytuacjach życiowych: w podróży, w sklepie, na ulicy, u lekarza, itp.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych na poziomie A1-A2. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.

Cele szczegółowe: Wprowadzenie, utrwalenie i zastosowanie praktyczne podstawowych zwrotów niezbędnych w komunikacji językowej w następujących sytuacjach życiowych: przedstawianie się, powitania, pożegnania, pytanie o drogę, pytanie o czas, rozmowa u lekarza, w restauracji, w czasie podróży, w hotelu. Uczestnicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności mówienia. Celem kursy jest również rozwijanie podstawowych zasobów leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności rozumienia języka angielskiego na poziomie A1-A2.
Opis programu:

Kurs „Język angielski – kurs dla seniorów (poziom A1 – A2)” skierowany jest do osób dojrzałych, które lubią aktywnie wykorzystywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angielskiego. Zaplanowanych jest osiem 2-godzinnych spotkań w regularnych, cotygodniowych odstępach. Każde spotkanie poświęcone jest wprowadzaniu i utrwalaniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbędnych zasobów gramatycznych dotyczących następujących zagadnień:

 • przedstawianie się, powitania, pożegnania,
 • pytanie o drogę, kierunki geograficzne, praca z mapą
 • pytanie o czas i udzielanie odpowiedzi, cyfry
 • w restauracji, nazwy posiłków, napoi, ceny
 • w hotelu, rezerwacja, płatności
 • w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu
 • rozmowa u lekarza, nazwy podstawowych chorób i dolegliwości
 • powtórzenie i podsumowanie zajęć

Uczestnicy kursu będą zachęcani na zajęciach do aktywnego włączania się poprzez pracę w parach i grupach. Na zajęciach rozwijane będą przede wszystkim umiejętności mówienia i rozumienia języka angielskiego na poziomie A1-A2.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacze posiadają kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2.
 • Słuchacze mają opanowany zasób leksykalno-gramatyczny w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2.
 • Słuchacze mają opanowane zwroty i sformułowania w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2

Umiejętności:

 • Słuchacze potrafią praktycznie wykorzystać opanowaną wiedzę w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2 w języku mówionym.
 • Słuchacze rozumieją podstawowe informacje w podanym zakresie tematycznym na poziomie A1-A2.

Postawy:

Uczestnicy potrafią współpracować efektywnie w grupie, są pozytywnie zmotywowani do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0003-1-a-2014/15
Prowadzący: mgr Magdalena Szyszka (pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy