Zaznacz stronę

Język angielski w biznesie

Angielski w biznesie              
Cel główny: Praktyczne wprowadzenie do terminologii specjalistycznej z zakresu angielskiego języka biznesu.
Cele szczegółowe: Celem kursu jest wypracowanie podstawowych umiejętności posługiwania się specjalistyczną terminologią biznesową w języku angielskim. Zajęcia poświęcone będą opanowaniu umiejętności stosowania terminologii specjalistycznej, dotyczącej różnych dziedzin gospodarki. W pracy ze studentami będzie się zwracać uwagę na różnice w organizacji życia gospodarczego w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ważne jest wykształcenie właściwych nawyków (korzystanie z odpowiednich słowników i kompendiów) i wychwytywanie podstawowych błędów terminologicznych.
Opis programu: Typologia spółek prawa handlowego; Otoczenie firm; Bankowość; Rachunkowość i sprawozdawczość; Giełda i rynek kapitałowy; Sądownictwo; Podatki; Przetargi; Handel międzynarodowy oraz transport międzynarodowy.
Efekty kształcenia:

Wiedza

  • Słuchacz zna podstawową terminologię biznesową w języku angielskim (W 02).
  • Ma podstawową wiedzę o organizacji życia gospodarczego w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA (W 01).
  • Ma świadomość kompleksowej natury terminologii oraz jej złożoności i historycznej zmienności jej znaczeń (W 09).

Umiejętności

  • Słuchacz potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu angielskiego języka biznesu, czyli dyskursem obowiązującym w biznesie (U 04).
  • Ma odpowiednie umiejętności językowe, pozwalające posługiwać się dyskursem dyscypliny określonej w punkcie 1. (U 10).
  • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności posługiwania się terminologią biznesową, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (U 03).
  • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (U 01).

Kompetencje społeczne

Słuchacz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania (K 03).

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0001-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Wacław Grzybowski (pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykład + ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy