Stypendium socjalne

  • Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.
  • Stypendium socjalne może zostać przyznane w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim AGH.
  • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową – lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł.

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi
1. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawcy

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię  lub USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu

UWAGA! Studenci 7 semestru studiów I stopnia wypełniają wnioski przez Wirtualną Uczelnię

2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2020 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
3. zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych  składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2020 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody w 2020 roku.
Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu (nie dotyczy rolników)
Rolnicy – patrz punkt 32 dokumenty fakultatywne
4. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych   uzyskanych w roku 2020

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia –
Załącznik nr 2 

wykaz dochodów nieopodatkowanych