Zaznacz stronę

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
Cel główny: Prezentacja współczesnej mapy religijno-wyznaniowej Polski.
Cele szczegółowe:
 • Ukazanie różnorodności religijno-wyznaniowej Polski
 • Prezentacja Kościołów i grup religijno-wyznaniowych Polski
 • Prezentacja istotnych założeń teologiczno-społecznych poszczególnych Kościołów i grup religijno-wyznaniowych
 • Prezentacja struktur Kościołów i grup religijno-wyznaniowych
 • Ich relacja do państwa
Opis programu:
 • Kościół katolicki
 • Kościoły Wschodnie
 • Kościoły wywodzące się z reformacji
 • Kościoły i wspólnoty po reformacyjne
 • Inne
 • Związki i tzw. niezależne grupy religijne
 • Niechrześcijańskie grupy religijne
Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacz zdobywa aktualną, uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę na temat Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce;
 • Słuchacz zdobywa aktualną, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu innych dyscyplin (np. katolicka nauka społeczna, ekumenizm; kulturoznawstwo);
 • Słuchacz poznaje procesy i uwarunkowania relacji społecznych oraz kulturowych, zwłaszcza w zakresie wiedzy nt. Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce;
 • Słuchacz zdobywa aktualną wiedzę nt. nauczania Kościoła katolickiego, innych Kościołów oraz chrześcijańskich i niechrześcijańskich grup religijnych;
 • Słuchacz zdobywa rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata, zwłaszcza w zakresie jego odniesień społecznych;
 • Słuchacz zdobywa uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społeczno-religijnych, o prawidłowościach nimi rządzących oraz o różnych strukturach społecznych i instytucjach religijnych, a także o zachodzących między nimi relacjach.

Umiejętności:

 • Słuchacz potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej oraz wynikającej ze społecznego nauczania Kościoła, jak również dotyczącej zjawisk kulturowych;
 • Słuchacz posiada umiejętności obejmujące analizę tekstów teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów oraz opracowanie i prezentację wyników;
 • Słuchacz posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii, zwłaszcza w zakresie nauk społecznych oraz kulturoznawstwa;
 • Słuchacz umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem osobowym;
 • Słuchacz posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych dotyczących sytuacji społecznych;
 • Słuchacz potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów w celu określenia ich znaczeń, skutków i implikacji;
 • Słuchacz posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;
 • Słuchacz umie prowadzić dialog światopoglądowy, społeczny, ekumeniczny i międzyreligijny;

Kompetencje społeczne (postawy):

 • Słuchacz ma krytyczną świadomość własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności;
 • Słuchacz rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego i społecznego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny;
 • Słuchacz ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów;
 • Słuchacz identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne, etyczne i społeczne;
 • Słuchacz ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego;
 • Słuchacz pogłębia zainteresowania z zakresu współczesnych osiągnięć teologii, ekumenizmu, nauki społecznej Kościoła kultury chrześcijańskiej oraz religioznawstwa.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0005-1-a-2014/15
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

(pracownik Wydziału Teologicznego UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady + konwersatorium
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close