Zaznacz stronę

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce
Cel główny: Prezentacja współczesnej mapy religijno-wyznaniowej Polski.
Cele szczegółowe:
 • Ukazanie różnorodności religijno-wyznaniowej Polski
 • Prezentacja Kościołów i grup religijno-wyznaniowych Polski
 • Prezentacja istotnych założeń teologiczno-społecznych poszczególnych Kościołów i grup religijno-wyznaniowych
 • Prezentacja struktur Kościołów i grup religijno-wyznaniowych
 • Ich relacja do państwa
Opis programu:
 • Kościół katolicki
 • Kościoły Wschodnie
 • Kościoły wywodzące się z reformacji
 • Kościoły i wspólnoty po reformacyjne
 • Inne
 • Związki i tzw. niezależne grupy religijne
 • Niechrześcijańskie grupy religijne
Efekty kształcenia:

Wiedza:

 • Słuchacz zdobywa aktualną, uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę na temat Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce;
 • Słuchacz zdobywa aktualną, uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu innych dyscyplin (np. katolicka nauka społeczna, ekumenizm; kulturoznawstwo);
 • Słuchacz poznaje procesy i uwarunkowania relacji społecznych oraz kulturowych, zwłaszcza w zakresie wiedzy nt. Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce;
 • Słuchacz zdobywa aktualną wiedzę nt. nauczania Kościoła katolickiego, innych Kościołów oraz chrześcijańskich i niechrześcijańskich grup religijnych;
 • Słuchacz zdobywa rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata, zwłaszcza w zakresie jego odniesień społecznych;
 • Słuchacz zdobywa uporządkowaną wiedzę o rodzajach więzi społeczno-religijnych, o prawidłowościach nimi rządzących oraz o różnych strukturach społecznych i instytucjach religijnych, a także o zachodzących między nimi relacjach.

Umiejętności:

 • Słuchacz potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej oraz wynikającej ze społecznego nauczania Kościoła, jak również dotyczącej zjawisk kulturowych;
 • Słuchacz posiada umiejętności obejmujące analizę tekstów teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów oraz opracowanie i prezentację wyników;
 • Słuchacz posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie dyscyplin pomocniczych teologii, zwłaszcza w zakresie nauk społecznych oraz kulturoznawstwa;
 • Słuchacz umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własnym rozwojem osobowym;
 • Słuchacz posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych dotyczących sytuacji społecznych;
 • Słuchacz potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów w celu określenia ich znaczeń, skutków i implikacji;
 • Słuchacz posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;
 • Słuchacz umie prowadzić dialog światopoglądowy, społeczny, ekumeniczny i międzyreligijny;

Kompetencje społeczne (postawy):

 • Słuchacz ma krytyczną świadomość własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności;
 • Słuchacz rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego i społecznego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny;
 • Słuchacz ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów;
 • Słuchacz identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza doktrynalne, etyczne i społeczne;
 • Słuchacz ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego, kultury, dziedzictwa chrześcijańskiego;
 • Słuchacz pogłębia zainteresowania z zakresu współczesnych osiągnięć teologii, ekumenizmu, nauki społecznej Kościoła kultury chrześcijańskiej oraz religioznawstwa.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: R-0005-1-a-2014/15
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

(pracownik Wydziału Teologicznego UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady + konwersatorium
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy