Zaznacz stronę

Kultura wystąpień publicznych

Kultura wystąpień publicznych
Cel główny: Niniejsze zajęcia mają zapoznać słuchacza z socjotechnikami ułatwiającymi wystąpienia publiczne. Zakres programowy obejmować będzie zasady poprawnej artykulacji, emisji głosu, retoryki, gestyki a także właściwej interpretacji tekstów czytanych bądź wypowiedzi prima Vista. Technicznym celem będzie zapoznanie studentów z umiejętności mówienia do mikrofonu estradowego rozróżnianie typów konferencji prasowych, a także podstawowe rozmienienie zagadnień pablic relations PR.
Cele szczegółowe:
  • Opanowanie techniki swobodnej wypowiedzi publicznej.
  • Interpretacja hermeneutyczna tekstów wypowiadanych i czytanych.
  • Ekspresywność i modalność wypowiedzi.
  • Znaki gestyczne i świadoma gestykulacja.
  • Podstawowa wiedza PR.
  • Prezencja osobista.
  • Podstawy wiedzy savoir vivre.
  • Psychomotoryczna geneza tremy w wystąpieniach publicznych.
Opis programu: Program zawiera zagadnienia teoretyczne dotyczące techniki kultury wystąpień publicznych a także zajęcia warsztatowe oparte na metodzie intencjonalnej (naśladowczej). Obejmować one będą ćwiczenia interpretacyjne,   głosowe, gestyczne, socjotechniczne, a także pomagające pokonywanie tremy.
Efekty kształcenia: Słuchacz nabędzie podstawową wiedzę z teorii związanej z kulturą wystąpień publicznych a także będzie mogła wykazać się instrumentalnymi umiejętnościami taki jak: świadoma interpretacja tekstów zwerbalizowanych z wykorzystaniem wiadomości z emisji głosu, gestyki i socjotechniki.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0013-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Andrzej Kącki (pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy