Zaznacz stronę

Kurs na kierowników wypoczynku

Ogólna charakterystyka kursu

Nazwa kursu: Kurs na kierowników wypoczynku

Zgoda Kuratorium Oświaty numer: WRE.5632.3.2017

Jednostka prowadząca: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, 45-060 Opole, ul. Katowicka 87A,

tel. +48 (77) 452 75 80,

fax. +48 (77) 452 75 81,

e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kierownik kursu: dr hab. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, prof. UO

Termin realizacji: 25.06.2017 r.

Harmonogram kursu:  25.06.2017 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.06.2017 r.

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do 16.06.2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu:
Kurs na Kierowników Wypoczynku czerwiec 2017 r.

Numer konta Centrum Edukacji Ustawicznej:

BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Poziom kształcenia: kurs kwalifikacyjny

Forma kursu: szkolenie stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe

Język wykładowy: język polski

Wymagania: wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Warunki realizacji kursu

Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć. W programie kursu zaplanowano takie formy jak: wykłady i ćwiczenia, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę pragniemy zwrócić na aktywizowanie słuchaczy, stąd metodami dominującymi planujemy uczynić aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.

Uniwersytet Opolski, jako wiodąca uczelnia wyższa w województwie opolskim posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu opiekunów dzieci i młodzieży. Od wielu lat kształcimy pedagogów na specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczelnia posiada także pracownie wychowania muzycznego, technicznego, plastycznego, teatralną, literatury dziecięcej oraz praktycznie nieograniczony dostęp do literatury naukowej nt. opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Posiadamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz szeroką sieć współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i pracownikami tych instytucji. Przy doborze osób prowadzących zajęcia kierujemy się zasadą posiadanych kompetencji.

Program kursu na kierowników wypoczynku

L.p. Temat/moduł Liczba godzin

Formy realizacji

Forma zaliczenia
1. Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. Ÿ  podział na grupy,
 2. Ÿ  wybór samorządu,
 3. Ÿ  rada kolonii – obozu,
 4. Ÿ  rozkład dnia,
 5. Ÿ  rada wychowawców.
1

wykład

i zajęcia praktyczne

Z/o
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

 1. zdrowia i higieny,
 2. podczas przejazdu na miejsce wypoczynku,
 3. Ÿtrwania wypoczynku,
 4. Ÿprzeciwpożarowym,
 5. korzystania z obszarów wodnych,
 6. poruszania się po drogach,
 7. Ÿwycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
 8. normy żywienia,
 9. Ÿzasady obsługi urządzeń elektrycznych,
 10. Ÿzasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
3 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
11. pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defiblyrator). 3 zajęcia praktyczne Z/o
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

1

wykład Z/o
Razem 10
W tym:

6

1

3

wykład i zajęcia praktyczne wykład zajęcia praktyczne
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Warunki ukończenia kursu

Słuchacz kursu powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego modułu kursu. Skala ocen:

 1. a) bardzo dobry (5,0),
 2. b) dobry plus (4,5),
 3. c) dobry (4,0),
 4. d) dostateczny plus (3,5),
 5. e) dostateczny (3,0),
 6. f) niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia modułu.

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności uczestnika i obserwacji jego umiejętności praktycznych.

Absolwent kursu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów przystąpi do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku zgodnie ze wzorem.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Opolski, Opole

Koszt/osoba: 150 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie Załącznik nr. 1 (DOC, 57 kb)

Formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres e-mail: cedu@uni.opole.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: 77-452-75-80 lub e-mailem: e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close