Zaznacz stronę

Kurs na kierowników wypoczynku

W związku z pandemią koronawirusa, Kurs na kierownika wypoczynku nie odbędzie się w planowanym terminie.

Ogólna charakterystyka kursu

Nazwa kursu: Kurs na kierowników wypoczynku

Zgoda Kuratorium Oświaty numer: WRE.5632.2.2020

Jednostka prowadząca: Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich - Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego,

45-060 Opole, ul. Katowicka 87A,

tel.: 77 452 75 80

e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kierownik kursu: dr Renata Reclik

Termin realizacji: 24.05.2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy: do 15.05.2020 r.

Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na kierownika wypoczynku maj 2020 r. (PDF, 77 KB)

Warunkiem przyjęcia jest: Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu:
Kurs na kierowników wypoczynku maj 2020 r.

Numer konta:

BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Poziom kształcenia: kurs kwalifikacyjny

Forma kursu: szkolenie stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe

Język wykładowy: język polski

Wymagania: wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza włącznie lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzy letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Warunki realizacji kursu

Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć.
W programie kursu zaplanowano takie formy jak: wykłady i ćwiczenia, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę pragniemy zwrócić na aktywizowanie słuchaczy, stąd metodami dominującymi planujemy uczynić aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.

Uniwersytet Opolski, jako wiodąca uczelnia wyższa w województwie opolskim posiada wieloletnie doświadczenie
w kształceniu opiekunów dzieci i młodzieży. Od wielu lat kształcimy pedagogów na specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczelnia posiada także pracownie wychowania muzycznego, technicznego, plastycznego, teatralną, literatury dziecięcej oraz praktycznie nieograniczony dostęp do literatury naukowej nt. opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Posiadamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz szeroką sieć współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i pracownikami tych instytucji. Przy doborze osób prowadzących zajęcia kierujemy się zasadą posiadanych kompetencji.

Program kursu na kierowników wypoczynku

L.p. Temat/moduł Liczba godzin Formy realizacji Forma zaliczenia
1. Planowanie pracy wychowawczej 1 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
2.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. Ÿ  podział na grupy,
 2. Ÿ  wybór samorządu,
 3. Ÿ  rada kolonii – obozu,
 4. Ÿ  rozkład dnia,
 5. Ÿ  rada wychowawców.
1

wykład

i zajęcia praktyczne

Z/o
3.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:

 1. zdrowia i higieny,
 2. podczas przejazdu na miejsce wypoczynku,
 3. Ÿtrwania wypoczynku,
 4. Ÿprzeciwpożarowym,
 5. korzystania z obszarów wodnych,
 6. poruszania się po drogach,
 7. Ÿwycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
 8. normy żywienia,
 9. Ÿzasady obsługi urządzeń elektrycznych,
 10. Ÿzasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
3 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
  11. pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defiblyrator). 3 zajęcia praktyczne Z/o
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1 wykład i zajęcia praktyczne Z/o
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące) 1 wykład Z/o
  Razem 10    
W tym:

6

1

3

wykład i zajęcia praktyczne wykład zajęcia praktyczne  
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu      

Warunki ukończenia kursu

Słuchacz kursu powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego modułu kursu. Skala ocen:

 1. a) bardzo dobry (5,0),
 2. b) dobry plus (4,5),
 3. c) dobry (4,0),
 4. d) dostateczny plus (3,5),
 5. e) dostateczny (3,0),
 6. f) niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia modułu.

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności uczestnika i obserwacji jego umiejętności praktycznych.

Absolwent kursu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów przystąpi do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku zgodnie ze wzorem.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Opolski, Opole

Koszt/osoba: 160 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie Załącznik nr 1 (DOC, 57 KB)

Formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres e-mail: cedu@uni.opole.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: tel.: 77 452 75 80 lub e-mailem: e-mailem: cedu@uni.opole.pl