Zaznacz stronę

Kurs na wychowawców wypoczynku

W związku z pandemią koronawirusa, Kurs na wychowawcę wypoczynku nie odbędzie się w planowanym terminie.

Ogólna charakterystyka kursu

Nazwa kursu: Kurs na wychowawców wypoczynku

Zgoda Kuratorium Oświaty numer: WRE.5632.2.2020

Jednostka prowadząca: Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich - Edukacja Ustawiczna Uniwersytetu Opolskiego, 45-060 Opole,

45-060 Opole, ul. Katowicka 87A,

tel.: 77 452 75 80

e-mailem: cedu@uni.opole.pl

Kierownik kursu: dr Renata Reclik

Termin realizacji: 23,24.05 - 30,31.05.2020 r.

Harmonogram kursu: Termin zjazdu kursu na wychowawcę wypoczynku maj 2020 r. (PDF, 81 KB)

Zgłoszenia przyjmujemy: do 15.05.2020 r.

Warunkiem przyjęcia jest Dostarczenie do 15.05.2020 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oraz dowodu wpłaty za kurs z dopiskiem w tytule przelewu:
Kurs na wychowawców wypoczynku maj 2020 r.

Kurs na wychowawcę wypoczynku odbędzie się w przypadku zgłoszenia się minimum 20 osób.

Numer konta:

BANK ZACHODNI WBK S.A. I ODDZIAŁ W OPOLU 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Poziom kształcenia: kurs kwalifikacyjny

Forma kursu: szkolenie stacjonarne, niestacjonarne

Język wykładowy: język polski

Wymagania wstępne: ukończone18 lat oraz ukończona szkoła średnia

Warunki realizacji kursu

Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć.
W programie kursu zaplanowano takie formy jak: wykłady i ćwiczenia, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.

W procesie dydaktycznym szczególną uwagę pragniemy zwrócić na aktywizowanie słuchaczy, stąd metodami dominującymi planujemy uczynić aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej.

Uniwersytet Opolski, jako wiodąca uczelnia wyższa w województwie opolskim posiada wieloletnie doświadczenie
w kształceniu opiekunów dzieci i młodzieży. Od wielu lat kształcimy pedagogów na specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Uczelnia posiada także pracownie wychowania muzycznego, technicznego, plastycznego, teatralną, literatury dziecięcej oraz praktycznie nieograniczony dostęp do literatury naukowej nt. opieki i wychowania dzieci i młodzieży. Posiadamy także wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz szeroką sieć współpracy z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
i pracownikami tych instytucji. Przy doborze osób prowadzących zajęcia kierujemy się zasadą posiadanych kompetencji.

Program kursu na wychowawcę wypoczynku

Lp.

Temat

Liczba godzin

Formy realizacji

Forma zaliczenia

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
1) koordynacyjna rola władz oświatowych
2) obowiązujące przepisy

2

wykład

Z

3) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

2

wykład i zajęcia praktyczne Z/o

2.

Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
1) rada wychowawców
2) grupa jako zespół wychowawczy
3) organizacja i rozkład dnia 4) regulamin uczestnika wypoczynku
2 wykład i zajęcia praktyczne Z/o

3.

Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
1) opracowanie planu wychowawczego grupy
2) dokumentacja wychowawcy
3) obowiązki wychowawcy grupy
4) metody i formy realizacji planów wychowawczych

4

wykład i zajęcia praktyczne Z/o

4.

Ruch i rekreacja:
1) cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
2) metody nauki technik pływania

1

wykład Z
3) gry i zabawy ruchowe
4) gry zespołowe
5) sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
6) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4

zajęcia praktyczne Z/o

5.

Turystyka i krajoznawstwo:
1) cele i zadania turystyki i rajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
2) organizacja wycieczek
3) organizacja biwaków
4) gry terenowe

4

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

6.

Zajęcia kulturalno-oświatowe:
1) cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
2) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
3) elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
4) prowadzenie kroniki
5) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
6) Gry i zabawy świetlicowe
7) konkursy, wystawy, dyskusje
8) śpiew, muzyka, plastyka itp.

5

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

7.

Zajęcia praktyczno-techniczne:
1) cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
2) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
3) prace dekoracyjne i zdobnicze
4 indywidualne zainteresowania uczestników
5)rozwój zainteresowań uczestników

2

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

8.

Prace społecznie użyteczne:
1) cele i zadania prac społecznie użytecznych
2) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
3) prace w zakresie samoobsługi
4) prace na rzecz miejsca wypoczynku
5) prace na rzecz środowiska

2

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o

9.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
1) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
2) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku

4

wykład i zajęcia praktyczne

Z/o
3) pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

4

zajęcia praktyczne Z/o
  Razem

36

   

W tym

25

3

8

wykład i zajęcia praktyczne

wykład

zajęcia praktyczne

 
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu      

Warunki ukończenia kursu

Słuchacz kursu powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego modułu kursu. Skala ocen:

  1. a) bardzo dobry (5,0),
  2. b) dobry plus (4,5),
  3. c) dobry (4,0),
  4. d) dostateczny plus (3,5),
  5. e) dostateczny (3,0),
  6. f) niedostateczny (2,0) – świadczy o braku zaliczenia modułu.

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności uczestnika i obserwacji jego umiejętności praktycznych.

Absolwent kursu po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie modułów przystąpi do egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające jego kompetencje (uprawnienia) niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku zgodnie ze wzorem.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Opolski, Opole

Koszt/osoba: 200 zł brutto

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 1 (DOC, 57 KB)

Formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres e-mail: cedu@uni.opole.pl

Dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem: tel.: 77 452 75 80 lub e-mailem: e-mailem: cedu@uni.opole.pl