Zaznacz stronę

Kursy dla nauczycieli i wychowawców

Kursy doskonalące i dokształcające dla nauczycieli i wychowawców (w tym zamawiane przez Rady Pedagogiczne)

Misją Centrum Edukacji Ustawicznej, jednostki istniejącej w strukturze Uniwersytetu Opolskiego, jest pełna realizacja idei kształcenia przez całe życie poprzez prowadzenie zajęć dla osób dorosłych, a także poprzez działalność kulturalno-edukacyjną.
Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do osób indywidualnych, pracowników oświaty, instytucji edukacyjnych, państwowych, samorządowych, którzy chcą kontynuować swoją edukację, doskonalić się zawodowo poprzez aktualizowanie i pogłębianie posiadanej wiedzy. Jej adresatami są również osoby, które poszukują możliwości zdobycia nowych umiejętności, chcą realizować swoje marzenia i zdolności.
Kursy dokształcające i doskonalące są realizowane w trybie dziennym i wieczorowym w miejscu funkcjonowania placówki oświatowej, która zwróci się do Centrum z prośbą o przeprowadzenie takiego kursu dla co najmniej 20 osób. Wszystkie kursy w naszej ofercie są dostosowane do profilu placówki, która składa zamówienie, co oznacza, że program jest adekwatny do potrzeb przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb zamawiania i organizacji kursu
Placówka zamawia kurs poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego placówki oświatowej  Załącznik nr 10 (DOC, 190 KB) lub w rozmowie telefonicznej: tel.: 77 452 75 80 od poniedziałku do piątku od 9:00 – 14:00.
Zakres merytoryczny oraz czas trwania każdego kursów może być indywidualnie dopasowany do potrzeb placówki oświatowej (min. 5 godzin dydaktycznych). Każdy kurs może zostać zrealizowany w siedzibie klienta (na terenie województwa opolskiego), jak i w pomieszczeniach Uniwersytetu Opolskiego (UO nie zapewnia przewozu uczestników na kurs). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu.
Każdorazowo ustalamy szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia, dlatego bardzo prosimy o Państwa oczekiwania i potrzeby związane z konkretnym tematem. Ustalamy także warunki kursu, tj. wielkość grupy, warunki lokalowe, konieczny sprzęt. Kurs jest umówiony na konkretny termin, dzień i godzinę. Placówka otrzymuje w terminie ok. tygodnia przed kursem, otrzymuje fax/mail z formularzem potwierdzającym wszelkie poczynione ustalenia. Odesłanie podpisanego formularza oznacza potwierdzenie ze strony dyrekcji placówki oraz akceptację: tematu kursu, wielkości grupy, potrzebnych pomocy/sprzętu, potwierdzenie danych do faktury. W przypadku kursów wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, sala lekcyjna, aula) placówka ustala z CEU UO warunki, w jakich powinien odbywać się kurs i sprzęt jaki placówka
może przygotować do zajęć na miejscu. Osoba zamawiająca kurs zobowiązana jest do poinformowania uczestników o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o warunkach uczestnictwa.

Oferta kursów
Proponujemy następujące zakresy tematyczne kursów dokształcających i doskonalących dla nauczycieli i wychowawców:

 1. Rozwój zawodowy
 • Projekt edukacyjny jako strategia dydaktyczna
 • Trening twórczego myślenia
 • Techniki szybkiego uczenia się i czytania
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • Praca z uczniem z dysleksją rozwojową
 • Praca z uczniem z dyskalkulią
 • Szkolenie podstawowe na wolontariusza
 • Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty
 • Opieka nad małym dzieckiem – warsztaty metodyczne
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – warsztaty metodyczne
 • Społeczne i pedagogiczne aspekty opieki nad dzieckiem osieroconym
 • Przeciwdziałanie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dziecka

2. Rozwój osobisty

 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • Efektywna komunikacja
 • Trening asertywności
 • Zarządzanie czasem
 • Emocje w miejscu pracy w zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego
 • Jak przygotować profesjonalną prezentację – warsztaty
 • Tworzenie stron WWW – kurs podstawowy


Zgłoszenie i udział kandydata w kursie

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 1. złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs/szkolenie Załącznik nr 1 (DOC, 57 KB) dostępnego również w siedzibie Centrum,
 2. podpisanie umowy między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych.
 3. złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Słuchacz powinien dostarczyć również ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.
Wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO, na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 Opole.
O zakwalifikowaniu na zajęcia realizowane w Centrum decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc, oraz uiszczenie opłaty w terminie podanym przez Centrum.
Słuchacz ma prawo do korzystania z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w Centrum. Może również skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych – zgodnie z założeniami kształcenia przez całe życie.

Skreślenie uczestnika kursu z listy słuchaczy
Skreślenie uczestnika kursu z listy następuje w przypadku:

 • rezygnacji z kursu;
 • nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów;
 • nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik kursu. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dziekana lub Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezygnacja słuchacza z uczestniczenia w zajęciach
W przypadku rezygnacji z kursu lub jego odwołania przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma prawo do zwrotu 100 % wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej o koszty administracyjne (Załacznik nr 2  (DOC, 53 KB) ), które stanowią równowartość do 5% wysokości kosztów bezpośrednich określonych zgodnie z kosztorysem.
W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, uczestnik może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z kursu.
Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika kursu.
Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłaty składa się na piśmie do kierownika kursu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej.

Świadectwo ukończenia kursu
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu kształcenia, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program kursu to przewiduje.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze kursy były prowadzone na wysokim poziomie oraz by otrzymali Państwo aktualną wiedzę i umiejętności, dlatego jesteśmy przekonani, że otrzymane zaświadczenie będzie dla Państwa mocnym atutem na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Kursy proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.