Zaznacz stronę

Kursy dla rodziców

Kursy doskonalące i dokształcające dla rodziców zamawiane przez Rady Pedagogiczne

Centrum Edukacji Ustawicznej UO zaprasza do uczestnictwa w kursach dla rodziców – Dobre rodzicielstwo – dla osób indywidualnych lub zamawiane przez placówki oświatowe, w czasie których prowadzący w sposób przystępny, posługując się różnorodnymi przykładami, przedstawiają praktyczne strategie umożliwiające wprowadzenie zmiany w określonym obszarze pracy z dzieckiem. Tematyka kursów dla rodziców jest elastycznie dostosowywana do potrzeb uczestników, adekwatnie do potrzeb dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej.
Kursy dokształcające i doskonalące są realizowane w trybie dziennym i wieczorowym w miejscu funkcjonowania placówki oświatowej, która zwróci się do Centrum z prośbą o przeprowadzenie takiego kursu dla co najmniej 20 osób. Wszystkie kursy w naszej ofercie są dostosowane do profilu placówki, która składa zamówienie, co oznacza, że program jest adekwatny do potrzeb przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb zamawiania i organizacji kursu

Placówka zamawia kurs poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego placówki oświatowej (Załącznik nr 10 (DOC, 61 KB) ) lub w rozmowie telefonicznej: tel.: +48 77 452 75 80 od poniedziałku do piątku od 9:00 – 14:00.
Zakres merytoryczny oraz czas trwania każdego kursów może być indywidualnie dopasowany do potrzeb placówki oświatowej (min. 5 godzin dydaktycznych). Każdy kurs może zostać zrealizowany w siedzibie klienta (na terenie województwa opolskiego), jak i w pomieszczeniach Uniwersytetu Opolskiego (UO nie zapewnia przewozu uczestników na kurs). Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu.
Każdorazowo ustalamy szczegółowy zakres merytoryczny szkolenia, dlatego bardzo prosimy o Państwa oczekiwania i potrzeby związane z konkretnym tematem. Ustalamy także warunki kursu, tj. wielkość grupy, warunki lokalowe, konieczny sprzęt. Kurs jest umówiony na konkretny termin, dzień i godzinę. Placówka otrzymuje w terminie ok. tygodnia przed kursem, otrzymuje fax/mail z formularzem potwierdzającym wszelkie poczynione ustalenia. Odesłanie podpisanego formularza oznacza potwierdzenie ze strony dyrekcji placówki oraz akceptację: tematu kursu, wielkości grupy, potrzebnych pomocy/sprzętu, potwierdzenie danych do faktury. W przypadku kursów wymagających określonego sprzętu (rzutnik multimedialny, grafoskop, video, odtwarzacz CD, etc.) lub warunków lokalowych (sala gimnastyczna, sala lekcyjna, aula) placówka ustala z CEU UO warunki, w jakich powinien odbywać się kurs i sprzęt jaki placówka
może przygotować do zajęć na miejscu. Osoba zamawiająca kurs zobowiązana jest do poinformowania uczestników o terminie i miejscu jego realizacji, jak również o warunkach uczestnictwa.

Oferta kursów
Proponujemy następujące tematy kursów doskonalących i dokształcających dla rodziców:

 1. Bezpieczny maluch
 2. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice
 3. Stres w wychowaniu dzieci
 4. Każdy może być dobrym rodzicem
 5. Organizacja czasu wolnego – rodzice i dzieci
 6. Zagrożenia dzieci w internecie
 7. Praca z uczniem zdolnym
 8. Praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 9. Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 10. Praca z uczniem z dysleksją rozwojową
 11. Praca z uczniem z dyskalkulią
 12. Rodzice w szkole – szkoła porozumienia i współpracy
 13. Opieka nad małym dzieckiem – warsztaty
 14. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – warsztaty
 15. Społeczne i pedagogiczne aspekty opieki nad dzieckiem osieroconym
 16. Przeciwdziałanie krzywdzeniu i zaniedbywaniu dziecka

Zgłoszenie i udział kandydata w kursie

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 1. złożenie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata na kurs/szkolenie (Załącznik nr 1 (DOC,57 KB) ), dostępnego również w siedzibie Centrum,
 2. podpisanie umowy między Uczelnią a uczestnikiem kursu o świadczenie usług edukacyjnych,
 3. złożenie dowodu uiszczenia opłaty za kurs, zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Słuchacz powinien dostarczyć również ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.
Wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Ustawicznej UO, na adres: Uniwersytet Opolski, Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 Opole.
O zakwalifikowaniu na zajęcia realizowane w Centrum decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem limitu dostępnych miejsc, oraz uiszczenie opłaty w terminie podanym przez Centrum.
Słuchacz ma prawo do korzystania z dowolnej liczby i formy zajęć prowadzonych w Centrum. Może również skorzystać z prezentowanej oferty bez żadnych ograniczeń czasowych – zgodnie z założeniami kształcenia przez całe życie.

Skreślenie uczestnika kursu z listy słuchaczy

Skreślenie uczestnika kursu z listy następuje w przypadku:

 • rezygnacji z kursu;
 • nie uzyskania w terminie zaliczeń lub nie zdania egzaminów;
 • nie dokonania opłaty we wskazanym w umowie terminie.

Decyzję o skreśleniu z listy podejmuje kierownik kursu. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Dziekana lub Dyrektora/Kierownika jednostki uprawnionej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezygnacja słuchacza z uczestniczenia w zajęciach

W przypadku rezygnacji z kursu lub jego odwołania przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma prawo do zwrotu 100 % wniesionej opłaty za kurs pomniejszonej o koszty administracyjne Załącznik nr 2  (DOC 53 KB) , które stanowią równowartość do 5% wysokości kosztów bezpośrednich określonych zgodnie z kosztorysem.
W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, uczestnik może ubiegać się o zwrot części wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć, tj. od momentu złożenia pisemnej rezygnacji z kursu.
Zwrot częściowy opłaty może być dokonany także z ważnych udokumentowanych przyczyn niezależnych od uczestnika kursu.
Rezygnację wraz z prośbą o zwrot opłaty składa się na piśmie do kierownika kursu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Dziekan Wydziału lub Dyrektor/Kierownik jednostki uprawnionej.

Świadectwo ukończenia kursu

Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu według wzoru określonego w odrębnych przepisach. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zrealizowanie programu przewidzianego w programie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program kursu to przewiduje.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze kursy były prowadzone na wysokim poziomie oraz by otrzymali Państwo aktualną wiedzę i umiejętności, dlatego jesteśmy przekonani, że otrzymane zaświadczenie będzie dla Państwa mocnym atutem na szybko zmieniającym się rynku pracy.

Kursy proponowane przez Centrum Edukacji Ustawicznej UO rozpoczną się gdy zbierze się pełna grupa słuchaczy.