Zaznacz stronę

Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach-krótki kurs języka łacińskiego

Łacina w przysłowiach, zwrotach, sentencjach-krótki kurs języka łacińskiego
Cel główny: Zapoznanie słuchaczy z podstawami języka łacińskiego, którego znajomość budzi wrażliwość językową, wyrabia ścisłość wypowiedzi przez kształtowanie umiejętności analizy językowej opartej na znajomości podstawowych zasad morfologii i składni łacińskiej
Cele szczegółowe:
 • wzbogacenie wiedzy słuchaczy o życiu i kulturze narodów starożytnych, co pozwala zrozumieć wiele zjawisk  zachodzących w sferze ojczystej i ogólnoludzkiej,
 • ukazanie człowieka antycznego  w jego życiu codziennym: prywatnym, społecznym, państwowym,
 • poznanie kultury antycznej stanowiącej trwałą wartość w rozwoju kultury europejskiej, a szczególnie polskiej.
Opis programu:
 • rzeczowniki i przymiotniki – I, II i III deklinacji – podstawowe wzory odmian
 • zaimki osobowe i dzierżawcze,
 • czasowniki czterech koniugacji i słowo posiłkowe „być” w następujących formach:
 • tryb rozkazujący czasu teraźniejszego,
 • orzekający czasu teraźniejszego,
 • bezokolicznik czasu teraźniejszego,
 • tłumaczenie i interpretacja wybranych przysłów, zwrotów i sentencji,
 • elementy kultury antycznej związane z tłumaczonymi przysłowiami.
Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu słuchacz zna:

 • około 30 zwrotów i sentencji łacińskich,
 • około 50 słów zaczerpniętych z przetłumaczonych tekstów,
 • podstawowe wzory odmian deklinacyjnych i koniugacyjnych,

potrafi także:

 • poprawnie przeczytać tekst łaciński,
 • rozróżnić formy deklinacyjne rzeczowników i przymiotników,
 • rozpoznać funkcje przypadków i form koniugacyjnych,
 • grupować wyrazy etymologicznie pokrewne,
 • kojarzyć poznane wyrazy łacińskie z pochodzącymi od nich lub spokrewnionymi wyrazami języka polskiego jak i języków obcych.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: J-0005-1-a-2015|16
Prowadzący: mgr Barbara Trojanek- Grylak (pracownik Studium Języków Obcych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16 godz.
Cena kursu: 220 zł
Termin: Semestr zimowy 2015/2016 (termin może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy nie zbierze się pełna grupa słuchaczy).
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane e-mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy