Zaznacz stronę

O Programie ERASMUS

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się
w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku akademickiego 1998/99. W latach 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – the Lifelong Learning Programme), programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2014-2020.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
 • 2 kraje kandydujące: Turcja i Chorwacja.

Tutaj są do pobrania ulotki oraz publikacje o Programie Erasmus.

Uprawnione instytucje

 • Szkoły wyższe oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie – instytucje te mogą prowadzić działania związane
  z mobilnością (działania typu “Mobilność – szkoły wyższe”); warunkiem udziału w programie i ubiegania się o fundusze jest uzyskanie przez instytucję Karty Uczelni Erasmusa;
 • instytucje/firmy specjalizujące się w pośrednictwie w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich – instytucje te są uprawnione jedynie do ubiegania się o fundusze na prowadzenie działań związanych z organizacją praktyk w ramach konsorcjów z uczelniami (działania typu “Mobilność-konsorcja”);
 • instytucje specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego – instytucje te mogą ubiegać się jedynie o fundusze na prowadzenie Intensywnych kursów językowych Erasmusa (kursy/projekty EILC).

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN prowadzące studia doktoranckie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie. Uczelnie, które zamierzają brać udział w Erasmusie w najbliższych latach są zobowiązane złożyć wniosek o Kartę do Komisji Europejskiej. Karta nadawana jest najczęściej na okres wieloletni.

Uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa uprawnia szkołę wyższą do udziału w programie, ale nie oznacza przyznania funduszy. Wnioski o środki finansowe na konkretne działania przewidziane w programie uczelnie składają co roku w osobnym trybie (zob. niżej).

Uczelnie biorące udział w Erasmusie mają możliwość:

 • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy/przyjazdy na część studiów albo na praktykę w przedsiębiorstwie lub innej instytucji);
 • prowadzenia wymiany pracowników uczelni (nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni);
 • organizowania kursów intensywnych – cyklu zajęć dydaktycznych opracowanych i prowadzonych przez wykładowców
  z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów;
 • udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących; projekty mogą dotyczyć np. opracowywania nowych programów nauczania, w tym – nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy
  z przemysłem itp.
 • udziału w sieciach Erasmusa.

 

Erasmus umożliwia
studentom:

 • realizację częsci studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
 • odbycie praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie,
 • polepszenie znajomości języków,
 • poznanie systemu kształcenia i metod nauczania w innym kraju,
 • nawiązanie nowych znajomości,
 • poznanie innych kultur,
 • poprawę umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;

pracownikom uczelni:

 • wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami i rozszerzenie współpracy,
 • doskonalenie swoich kompetencji,
 • poznanie systemów kształcenia w innych krajach,
 • poznanie innych kultur;

uczelniom:

 • rozwijanie współpracy międzynarodowej,
 • umiędzynarodowienie kształcenia,
 • poszerzenia oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru.


ERASMUS dla pracowników uczelni
– informacje ogólne dostępne są tutaj.

ERASMUS dla studentów – informacje ogólne dostępne są tutaj

Przydatne linki:

Strona o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego