Zaznacz stronę

Obieg dokumentów dotyczących organizacji i realizacji praktyk studenckich

Praktyki zawodowe i pedagogiczne ciągłe
 1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i pedagogicznej ciągłej student powinien pobrać w Zakładzie Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO Skierowanie na praktykę w Zakładzie Praktyk, ul. Katowicka 87A, pok. 5.6. Szczegółowe terminy związane z organizacją i realizacją praktyk na poszczególnych kierunkach ogłasza Zakład  Praktyk  na  stronie  internetowej  Centrum Edukacji  Ustawicznej  UO (www.cedu.uni.opole.pl).
 2. Student samodzielnie wybiera placówkę/instytucję, w której chce realizować praktykę. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez koordynatora praktyk na UO.
 3. Praktyki zawodowe i pedagogiczne ciągłe muszą rozpoczynać się w poniedziałek i kończyć w piątek.
 4. Uzupełnione w placówce/instytucji Skierowanie należy dostarczyć do Zakładu Praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
 5. Student ma obowiązek wypełnienia, podpisania i przekazania do Zakładu Praktyk UO Oświadczenia Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich.
 6. Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania Zakład Praktyk przygotowuje komplet dokumentów, które student ma obowiązek odebrać przed rozpoczęciem praktyki i dostarczyć niezwłocznie do placówki/instytucji, w której będzie realizowana praktyka.
 7. Placówka/Instytucja, w której będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do Zakładu Praktyk jeszcze przed rozpoczęciem praktyki przez studenta.
 8. Po zakończeniu praktyki:
  • zawodowej – student odbiera z placówki/instytucji Opinię o przebiegu praktyki i przekazuje ją wraz z Kartą przebiegu praktyki koordynatorowi praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia,.
  • pedagogicznej ciągłej – student lub opiekun praktyki w placówce/instytucji przekazuje do Zakładu Praktyk osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty: Umowę o dzieło dla opiekuna praktyki w placówce/instytucji – 2 egzemplarze, Rachunek do Umowy o dzieło – 2 egzemplarze oraz Opinię o przebiegu praktyki – 2 egzemplarze (z czego jeden egzemplarz zostaje w Zakładzie Praktyk, drugi egzemplarz – odbiera student z Zakładu Praktyk).
  • Opinię oraz inne dokumenty (m.in. Karta przebiegu praktyki) wymagane do uzyskania zaliczenia praktyki student przedstawia bezpośrednio koordynatorowi praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia
Praktyki fakultatywne
 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zwrócić się z Podaniem o umożliwienie odbycia praktyk fakultatywnych  (dodatkowych) do Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO (Załącznik nr. 2a do niniejszego Regulaminu).
 2. Student samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę i wypełni skierowanie. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez pracowników Zakładu Praktyk lub pracowników Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO student powinien pobrać skierowanie na praktykę.
 4. Wypełnione skierowanie student dostarcza do Zakładu Praktyk.
 5. Na podstawie wypełnionego skierowania sporządzane są umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 6. Student przed rozpoczęciem praktyki ma obowiązek podpisać w Zakładzie Praktyk Oświadczenie Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej (Załącznik nr. 2b do niniejszego Regulaminu.) oraz odebrać z Zakładu Praktyk komplet dokumentów (umowa, instrukcja – Załącznik nr. 2c do niniejszego Regulaminu) i dostarczyć go do miejsca odbywania praktyki. Regulamin oraz druk Oświadczenia dostępny jest w Zakładzie Praktyk oraz na stronie internetowej www.cedu.uni.opole.pl
 7. Po odbyciu praktyki student powinien otrzymać opinię o praktyce od instytucji, w której praktyka dodatkowa była realizowana.
Studenci czytający książki w bibliotece

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close