Zaznacz stronę

Obieg dokumentów dotyczących organizacji i realizacji praktyk studenckich

Praktyki pedagogiczne (śródroczne) i praktyki opiekuńczo - wychowawcze
 1. Praktyki opiekuńczo-wychowawcze realizowane są wyłącznie na specjalnościach nauczycielskich.
 2. Praktyki pedagogiczne (śródroczne) i praktyki opiekuńczo-wychowawcze organizuje koordynator praktyki na wydziale/w instytucie/w katedrze i powiadamia studentów o miejscu i czasie ich realizacji.
 3. Umowy w sprawie organizacji praktyki pedagogicznej (śródrocznej) i praktyki opiekuńczo-wychowawczej sporządzane są w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez koordynatora praktyki. Koordynator może wskazać dwie placówki, a w nich od jednego do czterech opiekunów praktyki. Liczba placówek i opiekunów w placówce zależy od ilości grup metodycznych na danym roku. W razie wątpliwości wskazana jest konsultacja z Zakładem Praktyk.
 4. Zakład Praktyk przesyła określonej instytucji:
  • Umowę w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze
  • Umowę-zlecenie dla opiekuna praktyki w instytucji – 2 egzemplarze,
  • Pismo przewodnie w sprawie organizacji praktyki.
 5. Następnie grupa metodyczna studentów zgłasza się do tej instytucji wraz z koordynatorem praktyki na pierwsze spotkanie organizacyjne.
 6. Instytucja, w której będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do Zakładu Praktyk jeszcze przed rozpoczęciem praktyki.
 7. Koordynator praktyki na Uniwersytecie Opolskim określa jaką dokumentację praktyki powinien prowadzić student i co będzie podstawą zaliczenia z odbytej praktyki. Wpisu do indeksu dokonuje koordynator praktyki na Uniwersytecie Opolskim.
 8. Umowa-zlecenie dla opiekuna praktyki w instytucji powinna być podpisana przez opiekuna praktyki w instytucji i dwa jej egzemplarze powinny być odesłane do Zakładu Praktyk na adres ul. Katowicka 87A, 45-060 Opole.
Praktyki zawodowe i pedagogiczne (ciągłe)
 1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i pedagogicznej (ciągłej) student powinien pobrać Skierowanie na praktykę w Zakładzie Praktyk, ul. Katowicka 87A, pok. 5.6. Szczegółowe terminy związane z organizacją i realizacją praktyk na poszczególnych kierunkach ogłasza Zakład Praktyk na stronie internetowej Centrum (www.cedu.uni.opole.pl), na stronach internetowych wydziału/instytutu/katedry oraz na tablicach informacyjnych Centrum oraz wydziału/instytutu/katedry.
 2. Student samodzielnie wybiera instytucję/placówkę, w której chce realizować praktykę.
  W przypadku, gdy student nie może wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez pracownika naukowego-opiekuna praktyki wyznaczonego przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego. Następnie student udaje się do tej instytucji ze Skierowaniem na praktykę w celu uzyskania potwierdzenia gotowości instytucji do przyjęcia studenta i uzgodnienia terminu praktyki (praktyka powinna rozpoczynać się w poniedziałek, a kończyć w piątek). Dyrektor placówki lub osoba przez niego upoważniona wypełnia i podpisuje Skierowanie na praktykę.
 3. Wypełnione Skierowanie na praktykę student dostarcza do Zakładu Praktyk przed rozpoczęciem praktyki. Zakład Praktyk nie wystawia Umów ws. organizacji praktyk studenckich na podstawie skierowań dostarczonych w trakcie lub po zakończeniu realizacji praktyki.
 4. Na podstawie poprawnie wypełnionego Skierowania na praktykę Zakład Praktyk przygotowuje komplet dokumentów. Studenci na praktykach
  • Umowę w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze,
  • Umowę-zlecenie dla opiekuna praktyki instytucji – 2 egzemplarze,
  • Instrukcję w sprawie organizacji praktyk studenckich,
  • Formularz opinii o przebiegu praktyki studenckiej.
 5. Student przed rozpoczęciem praktyki ma obowiązek odebrać z Zakładu Praktyk ww. komplet dokumentów i dostarczyć je do instytucji, w której będzie realizowana praktyka oraz podpisać w Zakładzie Praktyk Oświadczenie Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich (Załącznik 1a. (PDF, 332 kb). Regulamin oraz druk Oświadczenia dostępne są w Zakładzie Praktyk oraz na stronie internetowej ( www.cedu.uni.opole.pl).
 6. Instytucja, w której będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do Zakładu Praktyk jeszcze przed rozpoczęciem praktyki przez studenta.
 7. Po zakończeniu praktyki student odbiera z instytucji wypełnioną i podpisaną Opinię o przebiegu praktyki i przekazuje ją koordynatorowi praktyk w wydziale /instytucie/katedrze w celu uzyskania oceny – zaliczenia z odbytej praktyki. Wpisu do indeksu dokonuje pracownik naukowy – opiekun wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Opolskiego. Opiekun praktyki na Uniwersytecie Opolskim może wymagać od studenta także innych dokumentów świadczących o przebiegu i realizacji praktyki zgodnie z Instrukcją ws. organizacji praktyk studenckich.
 8. Umowa-zlecenie dla opiekuna praktyki w instytucji powinna być podpisana przez opiekuna praktyki w instytucji i dwa jej egzemplarze powinny być odesłane do Zakładu Praktyk na adres ul. Katowicka 87A, 45-060 Opole.
Praktyki fakultatywne
 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zwrócić się z Podaniem o umożliwienie odbycia praktyk fakultatywnych  (dodatkowych) do Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO (Załącznik nr. 2a do niniejszego Regulaminu).
 2. Student samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę i wypełni skierowanie. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez pracowników Zakładu Praktyk lub pracowników Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO student powinien pobrać skierowanie na praktykę.
 4. Wypełnione skierowanie student dostarcza do Zakładu Praktyk.
 5. Na podstawie wypełnionego skierowania sporządzane są umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 6. Student przed rozpoczęciem praktyki ma obowiązek podpisać w Zakładzie Praktyk Oświadczenie Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej (Załącznik nr. 2b do niniejszego Regulaminu.) oraz odebrać z Zakładu Praktyk komplet dokumentów (umowa, instrukcja – Załącznik nr. 2c do niniejszego Regulaminu) i dostarczyć go do miejsca odbywania praktyki. Regulamin oraz druk Oświadczenia dostępny jest w Zakładzie Praktyk oraz na stronie internetowej www.cedu.uni.opole.pl
 7. Po odbyciu praktyki student powinien otrzymać opinię o praktyce od instytucji, w której praktyka dodatkowa była realizowana.
Obieg dokumentów związanych z odbyciem obowiązkowych praktyk studenckich
 1. Odpowiednio wcześnie PRZED PRAKTYKĄ NALEŻY ODEBRAĆ SKIEROWANIE na praktyki studenckie z Zakładu Praktyk CEU UO, ul. Katowicka 87A 45-060 Opole
 2. Ze skierowaniem należ się udać się do wybranej placówki/instytucji w celu potwierdzenia gotowości placówki/instytucji do przyjęcia studenta na praktykę i uzgodnienia terminu praktyki.
 3. !!! Praktyka rozpoczyna się w poniedziałek, a kończy w piątek !!!

 4. Uzupełnione w placówce/instytucji SKIEROWANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ do Zakładu Praktyk PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI !!!
 5. Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania Zakład Praktyk wystawia komplet dokumentów (umowy, instrukcję w sprawie organizacji praktyk , formularz opinii oraz kartę przebiegu praktyki).
 6. Komplet dokumentów należy odebrać z Zakładu Praktyk przed rozpoczęciem praktyki i dostarczyć go niezwłocznie do placówki/instytucji.
 7. Przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć do Zakładu Praktyk jeden egzemplarz Umowy w sprawie organizacji praktyk podpisany w placówce/instytucji. Drugi egzemplarz pozostaje w placówce/instytucji.
 8. Po zakończeniu praktyki
  • ciągłejstudent lub opiekun praktyki w placówce/instytucji przekazuje do Zakładu Praktyk osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty: Umowę o dzieło – 2 egzemplarze, Rachunek do Umowy o dzieło – 2 egzemplarze oraz Opinię o przebiegu praktyki – 2 egzemplarze. Inne dokumenty (min. Karta przebiegu praktyki) wymagane do uzyskania zaliczenia praktyki student przedstawia bezpośrednio Koordynatorowi ds. praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia.
  • zawodowejstudent odbiera z placówki/instytucji Opinię o przebiegu praktyki i przekazuje ją wraz z Kartą przebiegu praktyki Koordynatorowi ds. praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia
Studenci czytający książki w bibliotece

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close