Zaznacz stronę

Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych
Cel główny: Poznanie źródeł prawa regulujących problematykę ochrony informacji niejawnych oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania i ochrony informacji niejawnych.
Cele szczegółowe:  
  • Nabycie umiejętności kwalifikowania informacji niejawnych.
  • Nauka wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego i jej oceny.
  • Poznanie działalności kancelarii tajnej i jej oddziałów – oraz obsługi poczty specjalnej.
  • Ocena poziomu zagrożenia nieuprawnionego oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego dla ochrony informacji niejawnych.
Opis programu: Treść wykładów stanowi wprowadzenie do zapoznania słuchaczy z ochroną informacji   niejawnych a także innych tajemnic ustawowo chronionych oraz wynikających z norm konstytucyjnych i przepisów szczegółowych ograniczeniach i wyłączeniach podmiotowych i przedmiotowych z zakresu obowiązywania tych ustaw. Zdefiniowane zostaną pojęcia tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej. Kandydaci poznają prawne przypadki odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej oraz zasady ochrony informacji, zarówno w sensie prawnym, organizacyjnym   jak i technicznym. Na ćwiczeniach odbywać się będzie weryfikacja wiedzy przekazywanej kandydatom podczas wykładów w formie pytań indywidualnych (odpowiedź ustna). Kandydaci osobiście sporządzać będą dokumentację ćwiczebną stosownie do poznawanych przepisów ustawowych i rozporządzeń wykonawczych.
Efekty kształcenia:

Wiedza

  • Ma wiedzę o normach regulujących zagadnienia związane z ochrona informacji niejawnych oraz pozycją prawną funkcjonariuszy służb publicznych   ich postaw i uwarunkowań funkcjonalnych.
  • Rozumie wpływ norm na funkcjonowanie społeczeństwa, organów publicznych i instytucji.

Umiejętności

  • Posiada umiejętność ustalania stanu faktycznego, wykładni przepisów   jak i wyszukiwania, analizy, oceny, selekcji, interpretacji informacji, zasad, źródeł wiedzy pozyskanych w trakcie procesu kształcenia.

Postawy

  • Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
  • Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazywania aktywności, trudu, wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w dziedzinie administracji publicznej oraz wykazywania odpowiedzialności przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: G-0024-1-a-2014|15
Prowadzący: Jerzy Korwin Małaczyński

(pracownik Wydziału Prawa i Administracji UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu:   240 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem
Forma prowadzenia zajęć: Wykłady + ćwiczenia + warsztaty
Miejsce odbywania zajęć:

Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.