Zaznacz stronę

Uwaga: Odbiór dyplomów ukończenia studiów podyplomowych – Projekt 9.1.2. w dniach 27-29.03.2018 r. oraz 3-27.04. 2018 r. w godzinach 9.00-14.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY na ostatni zajazd w dniu 22 marca 2018 r. oraz na Sympozjum

Szczegóły zjazdu i Sympozjum

Szanowni Państwo – Absolwenci Studiów Podyplomowych

realizowanych przez Uniwersytet Opolski dla  Nauczycieli z miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej w ramach zadań z projektów:
Odkrywcy Sekretów Nauki AO – GiLnr RPOP.09.01.02-16-005/15
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar Inr RPOP.09.01.02-16-006/15
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar IInr RPOP.09.01.02-16-007/15
Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar IIInr RPOP.09.01.02-16-008/15  

mających na celu podnoszenie kompetencji/kwalifikacji  zawodowych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na ostatni zajazd w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a, który odbędzie się w formie Sympozjum pt. W drodze do efektywnego budowania sieciowego modelu edukacji XXI w. w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim i jest połączone z uroczystym wręczeniem dyplomów absolwentom zgodnie wieloletnią tradycją Uniwersytetu Opolskiego.

Program zjazdu i Sympozjum

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – EDYCJA II – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH (EDYCJA II)

REKRUTACJA do Projektu (tutaj możliwa jest także rekrutacja na studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu):
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Dubois 36, pok. 214, 45-070 OPOLE
e-mail: jkowalczyk@rzpwe.opolskie.pl
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/uniwersytet-opolski/128-studia-podyplomowe-ii-edycja
Tel. 77 443-28-36, 77 443-28-18

(opcjonalnie) REKRUTACJA na studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu:
Uniwersytet Opolski

Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 OPOLE,
e-mail: cedu@uni.opole.plFormularz zgłoszeniowy
Tel. 77 452-75-80

1. Informacje ogólne
Uniwersytet Opolski, jako Partner Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Projektu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020, jest realizatorem działania w zadaniu Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli w AO-RCRE pn. trzysemestralne studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru objętego projektem. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na lata 2014/2020.

Kierunki studiów:
– Nauczanie języka polskiego jako obcego
– Pedagogika specjalna z rewalidacją
– Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką

2. Wymagania wstępne
Kandydat na studia podyplomowe powinien być czynnym zawodowo nauczycielem (z przygotowaniem pedagogicznym), posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie).

3. Wymagania wynikające z założeń Projektu:
zgodnie z Regulaminem udziału nauczycieli w Projekcie warunkiem ubiegania się o uczestnictwo jest złożenie odpowiednich dokumentów;
dokumenty rekrutacyjne dot. przystąpienia do Projektu nauczyciele składają za pośrednictwem Dyrektora danej szkoły do RZPWE w Opolu (tutaj możliwa jest także rekrutacja na studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu):

Wypełnione dokumenty prosimy o dostarczenie do Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, 45-070 Opole, pok. 214, pan Jarosław Kowalczyk.

(opcjonalnie) dokumenty rekrutacyjne dot. zgłoszenia na studia podyplomowe nauczyciele składają w CEU UO:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 • 2 zdjęcia.

Wypełnione dokumenty prosimy o dostarczenie do Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 OPOLE, pani Natalia Juszkiewicz.

– zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników dokonuje RZPWE wspólnie z UO;
– o zakwalifikowaniu się do udziału w poszczególnych formach doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń, a odpowiednie formularze dostępne są na stronach internetowych www.sn.rzpwe.opolskie.pl. oraz www.cedu.uni.opole.pl.

4. Informacje o realizacji zajęć dydaktycznych
Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć. W programie studiów podyplomowych zaplanowano takie formy jak: wykłady aktywizujące, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i praktyki, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.
W procesie dydaktycznym zaplanowano zwrócenie szczególnej uwagi na aktywizowanie słuchaczy, stąd dominującymi formami realizacji treści objętych programem studiów są zróżnicowane aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. W programie studiów przeważająca część zajęć ma charakter praktyczny. Dobór kadry dydaktycznej do realizacji treści programowych został wyselekcjonowany szczególnie pod względem poziomu kompetencji i umiejętności praktycznych.

5. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
Słuchacz studiów podyplomowych powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego przedmiotu objętego programem studiów. Absolwent studiów podyplomowych, po zakończeniu wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów i przygotowaniu pracy dyplomowej, przystąpi do egzaminu dyplomowego.
Po uzyskaniu końcowej oceny pozytywnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminów, przedłożenie pracy dyplomowej oraz jej obrona.

UWAGA:
Proponowane studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie). Studia nadają kwalifikacje na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i są zgodne z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) nadają uprawnienia do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI SYLWETEK ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nauczanie języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe pod nazwą Nauczanie języka polskiego jako obcego (dalej: jpjo) nadają kwalifikacje do nauczania języka polskiego cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju po okresie nieobecności i braku kontaktu z polszczyzną czy też urodzonych za granicą dzieci polskich reemigrantów.
Absolwent ma kwalifikacje do uczenia jpjo w zakresie wszystkich sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie, pisanie. Potrafi stosować współczesne metody glottodydaktyczne w zakresie nauczania gramatyki języka polskiego, ortografii, słownictwa, tworzenia tekstów użytkowych, korzystania z tekstów kultury a także kształcenia kompetencji stylistycznych i komunikacyjnych. Umie przygotować lekcję jpjo i zajęcia uzupełniające. Zna zakres kompetencji językowych określony przez Europejskie Standardy Nauczania (A1-C2). Potrafi diagnozować i testować znajomość jpjo. Zna dostępne na rynku podręczniki do jpjo i sposoby korzystania z nich, umie też posiłkować się technikami multimedialnymi w nauczaniu (nagrania, prezentacje, filmy, platforma e-lerningowa). Ma podstawową wiedzę logopedyczną, która umożliwia podjęcie działań terapeutycznych wobec osób z trudnościami w rozumieniu i artykułowaniu mowy wynikłymi z odmienności systemów języków natywnego i nabywanego.
Absolwent posiada też kompetencje do nauczania o polskiej obyczajowości, stylu życia, mentalności itp. Jest przygotowany do pracy z osobami z różnych krajów i kultur. Rozumie uwarunkowania płynące z faktu przynależności nauczanych do różnych wspólnot językowych, narodowych, religijnych itp.. Rozumie problemy adaptacyjne ludzi przeniesionych do obcego otoczenia językowo-kulturowego i potrafi zaradzić im. Jest osobą otwartą, tolerancyjną, prezentującą przyjazną postawę wobec ludzi i umiejącą tę postawę kształtować u innych.

Pedagogika specjalna z rewalidacją
Studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej z rewalidacją nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113) oraz współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z indywidualny- mi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532).
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, zajęć edukacyjnych oraz zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie. Po ukończeniu studiów absolwent może prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.
Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością, w tym także z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).

Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
Studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej, w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 r. poz. 532), a także nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne w zakresie oligofrenopedagogiki, w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z §7 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, do diagnozowania i prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się (praca korekcyjno-kompensacyjna) oraz zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży; do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, zarówno w zakresie korygowania trudności w uczeniu się, jak i korygowania zaburzonych zachowań, a także do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w ramach nauczania indywidualnego. Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju oraz z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z §7 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).

Kierunki zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby słuchaczy.

Ulotka do pobrania – pdf

Patrz także strony:
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/studia-podyplomowe-wolne-miejsca
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/uniwersytet-opolski/128-studia-podyplomowe-na-uniwersytecie-opolskim-dla-nauczycieli-gimnazjow-i-liceow

Pokazy dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim – Projekt 9.1.2.

Inauguracja pokazów realizowanych dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim w ramach projektów unijnych

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Więcej na ten temat.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM
Pobudzanie ciekawości, rozwijanie, a następnie właściwe ukierunkowanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży odgrywa niebagatelną rolę zwłaszcza na początkowym etapie procesu edukacji. Dlatego Młodych Odkrywców Sekretów Nauki zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Opolskiego. W ramach cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych opolskiej uczelni uczniowie klas piątych szkół podstawowych zgłębią tajniki otaczającej przyrody, poznają zawiłości techniki, a nową wiedzę i umiejętności przyswoją poprzez wspólnie przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia.
Cykl aktywnych wykładów skierowany do wszystkich uczestników zajęć, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów szkół podstawowych, obejmować będzie następujący zakres tematyczny: Fizyka na rowerze, Chemia od kuchni, Woda  w środowisku, Technika zmienia świat. Ponadto uczniowie podzieleni na kilka grup ćwiczeniowych będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych poświęconych takim tematom jak: Chemia od kuchni, Tajemniczy świat dźwięków, Jak badać wodę?, Druk 3D -technologia przyszłości.
Proponowane zajęcia stanowić mają alternatywę dla standardowych, codziennych lekcji w szkole. Wykłady i ćwiczenia realizowane w ciekawej formie i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką z pewności efektywnie wpłyną na rozwój zainteresowań uczestniczących w nich słuchaczy.
25 stycznia odbyły się pierwsze pokazy na Uniwersytecie Opolskim (Źródło wiadomości).

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli – Projekt 9.1.2. – EDYCJA I

Inauguracja studiów podyplomowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych

I Zjazd Inaugurujący Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół Aglomeracji Opolskiej i Miasta Opola zaplanowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018  w ramach działań czterech projektów  9.1.2 w zakresie kształcenia ogólnego odbył się dnia 25 listopada 2016 r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a w Opolu w Auli Błękitnej (III piętro).

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane są w ramach projektów:

 • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO: obszar Iobszar IIobszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Projekty realizowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektów jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Uniwersytet Opolski wraz z Politechniką Opolską, Miastem Opole oraz Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej są partnerami w powyższych projektach.

Harmonogram I Zjazdu:
12.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników
13.00-13.15 – Otwarcie  Zjazdu  – dr hab. Izabella Pisarek, prof UO – Prorektor ds. kształcenia i studentów, dr Maria Śmigielska, dr inż. Barbara Włodarczyk
13.15-14.00 –  Prezentacja programów studiów przez ich opiekunów merytorycznych, tj.:
dr hab. Marzenę Makuchowską,  prof. UO
dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf
dr Piotra Urbańca
dr Ewelinę Konieczną
dr Marzannę Pogorzelską
14.00-16.00 – spotkanie uczestników z kierownikami studiów.
Kierownicy studiów podyplomowych zaprezentowali programy swoich studiów. Przedstawili ich ogólne założenia i wymogi.
Uniwersytet Opolski przyjął łącznie 85 nauczycieli na zajęcia w ramach wymienionych niżej studiów podyplomowych:

 1. Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia trwają trzy semestry).
 2. Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (studia trwają trzy semestry).
 3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów (studia trwają dwa semestry).
 4. Pedagogika specjalna z rewalidacją (studia trwają trzy semestry).
 5. Pedagogika specjalna z autyzmem (studia trwają trzy semestry).

Nowo przyjęci słuchacze studiów podyplomowych otrzymali plany zjazdów, poznali strukturę uczelni oraz złożyli brakujące dokumenty rekrutacyjne. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w 17 grudnia 2017 roku.

Nabór na studia podyplomowe – wolne miejsca

Regulamin udziału nauczycieli w projekcie

Regulamin udziału uczniów w projekcie

Kontakt do Biura Projektu Sekrety Nauki 9.1.2  – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Harmonogram zjazdów, plany zajęć, praktyka pedagogiczna

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr drugi i trzeci) – sala w Collegium Civitas

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z autyzmem
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr II i III) – sale w Collegium Civitas 

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i innymi utrudnieniami w rozwoju, oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z rewalidacją
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Materiały do pobrania

Zdjęcia

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Plan zajęć (semestr trzeci)

Praktyka pedagogiczna
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się w klasach 1-3 – edukacja wczesnoszkolna szkoły podstawowej w ramach nauczania języka angielskiego, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
Karta przebiegu praktyki
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Wzór wpisów do indeksów – sem. III

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr drugi)
Plan zajęć (semestr trzeci)

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 60 godz. (1 semestr 20 godz.; 2 semestr 30 godz.; 3 semestr 30 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się w szkołach różnego typu (szkoła podstawowa IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa, szkoła wyższa, prywatna szkoła języka obcego) w ramach nauczania języka polskiego jako obcego, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Instrukcja praktyki
Karta praktyki   
Opinia o przebiegu praktyki – WZÓR

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Plan zajęć (semestr drugi)

Praktyka pedagogiczna

Praca dyplomowa – projekt edukacyjny – TERMINY OBRON

Dotyczy wszystkich kierunków studiów podyplomowych z Projektu 9.1.2.

Terminy obron:

Nauczanie języka polskiego jako obcego – 17.02.2018 r. (sobota), od godz. 9.00, Collegium Maius, s. 320 i 317.

Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym – 17.02.2018 r. (sobota), od godz. 14.00, miejsce Collegium Maius, s. 25.

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

Pedagogika specjalna z rewalidacją – 16.02.2018 r. (piątek), od godz. 10.00, miejsce Instytut Nauk Pedagogicznych (ul. Oleska 48), sala 201, 202. 

Pedagogika specjalna z autyzmem – 17.02.2018 r. (sobota), od godz. 10.00, miejsce Centrum Edukacji Ustawicznej UO, sala 5.4.

 

 

Uwaga:

 1. Do dnia 31 stycznia 2018 r. (ostateczny termin) należy złożyć w sekretariacie CEU UO gotową pracę dyplomową –
  2 egzemplarze wydrukowanej pracy (termozgrzane) wraz z płytami CD. Po rejestracji zostaną one przekazane bezpośrednio promotorom i recenzentom prac.
 2. Do dnia 25 lutego 2018 r. (ostateczny termin) powinny odbyć się obrony prac dyplomowych. Konkretne terminy będą ustalone wspólnie przez promotora prac, słuchaczy i kierownictwo studiów.

Założenia metodyczne dotyczące przygotowania prac dyplomowych

Materiały poglądowe do przygotowania projektu edukacyjnego

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie do pracy dyplomowej

Zarządzenie Rektora UO dot. zasad przygotowania i archiwizacji prac dyplomowych 1-2016

Opis kierunków studiów podyplomowych oraz opiekunowie merytoryczni