Zaznacz stronę

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – REKRUTACJA – EDYCJA II

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH DLA CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH (EDYCJA II)

REKRUTACJA do Projektu (tutaj możliwa jest także rekrutacja na studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu):
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
ul. Dubois 36, pok. 214, 45-070 OPOLE
e-mail: jkowalczyk@rzpwe.opolskie.pl
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/uniwersytet-opolski/128-studia-podyplomowe-ii-edycja
Tel. 77 443-28-36, 77 443-28-18

(opcjonalnie) REKRUTACJA na studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu:
Uniwersytet Opolski

Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 OPOLE,
e-mail: cedu@uni.opole.plFormularz zgłoszeniowy
Tel. 77 452-75-80

1. Informacje ogólne
Uniwersytet Opolski, jako Partner Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu w ramach Projektu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020, jest realizatorem działania w zadaniu Podnoszenie kompetencji/ kwalifikacji zawodowych nauczycieli w AO-RCRE pn. trzysemestralne studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru objętego projektem. Zadanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na lata 2014/2020.

Kierunki studiów:
– Nauczanie języka polskiego jako obcego
– Pedagogika specjalna z rewalidacją
– Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką

2. Wymagania wstępne
Kandydat na studia podyplomowe powinien być czynnym zawodowo nauczycielem (z przygotowaniem pedagogicznym), posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie).

3. Wymagania wynikające z założeń Projektu:
zgodnie z Regulaminem udziału nauczycieli w Projekcie warunkiem ubiegania się o uczestnictwo jest złożenie odpowiednich dokumentów;
dokumenty rekrutacyjne dot. przystąpienia do Projektu nauczyciele składają za pośrednictwem Dyrektora danej szkoły do RZPWE w Opolu (tutaj możliwa jest także rekrutacja na studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu):

Wypełnione dokumenty prosimy o dostarczenie do Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, 45-070 Opole, pok. 214, pan Jarosław Kowalczyk.

(opcjonalnie) dokumenty rekrutacyjne dot. zgłoszenia na studia podyplomowe nauczyciele składają w CEU UO:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
 • 2 zdjęcia.

Wypełnione dokumenty prosimy o dostarczenie do Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 87A, pok. 5.3, 45-060 OPOLE, pani Natalia Juszkiewicz.

– zatwierdzenia ostatecznej listy uczestników dokonuje RZPWE wspólnie z UO;
– o zakwalifikowaniu się do udziału w poszczególnych formach doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń, a odpowiednie formularze dostępne są na stronach internetowych www.sn.rzpwe.opolskie.pl. oraz www.cedu.uni.opole.pl.

4. Informacje o realizacji zajęć dydaktycznych
Kształtowanie umiejętności wymaga uwzględnienia w planowaniu procesu kształcenia odpowiednich form zajęć. W programie studiów podyplomowych zaplanowano takie formy jak: wykłady aktywizujące, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i praktyki, które będą prowadzone zarówno w warunkach naturalnych i symulowanych, zgodnie ze scenariuszami zajęć konkretnych jednostek dydaktycznych.
W procesie dydaktycznym zaplanowano zwrócenie szczególnej uwagi na aktywizowanie słuchaczy, stąd dominującymi formami realizacji treści objętych programem studiów są zróżnicowane aktywizujące metody nauczania. Jest to grupa metod nauczania, w których aktywność podmiotu uczącego przewyższa aktywność podmiotu nauczającego. Zaliczamy do nich m.in. metodę sytuacyjną, gier dydaktycznych, inscenizacji, metodę projektu, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. W programie studiów przeważająca część zajęć ma charakter praktyczny. Dobór kadry dydaktycznej do realizacji treści programowych został wyselekcjonowany szczególnie pod względem poziomu kompetencji i umiejętności praktycznych.

5. Warunki uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
Słuchacz studiów podyplomowych powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego przedmiotu objętego programem studiów. Absolwent studiów podyplomowych, po zakończeniu wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów i przygotowaniu pracy dyplomowej, przystąpi do egzaminu dyplomowego.
Po uzyskaniu końcowej oceny pozytywnej słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminów, przedłożenie pracy dyplomowej oraz jej obrona.

UWAGA:
Proponowane studia podyplomowe adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje zawodowe (wykształcenie magisterskie). Studia nadają kwalifikacje na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji i są zgodne z Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131) nadają uprawnienia do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI SYLWETEK ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nauczanie języka polskiego jako obcego
Studia podyplomowe pod nazwą Nauczanie języka polskiego jako obcego (dalej: jpjo) nadają kwalifikacje do nauczania języka polskiego cudzoziemców oraz Polaków powracających do kraju po okresie nieobecności i braku kontaktu z polszczyzną czy też urodzonych za granicą dzieci polskich reemigrantów.
Absolwent ma kwalifikacje do uczenia jpjo w zakresie wszystkich sprawności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, poprawność gramatyczna, mówienie, pisanie. Potrafi stosować współczesne metody glottodydaktyczne w zakresie nauczania gramatyki języka polskiego, ortografii, słownictwa, tworzenia tekstów użytkowych, korzystania z tekstów kultury a także kształcenia kompetencji stylistycznych i komunikacyjnych. Umie przygotować lekcję jpjo i zajęcia uzupełniające. Zna zakres kompetencji językowych określony przez Europejskie Standardy Nauczania (A1-C2). Potrafi diagnozować i testować znajomość jpjo. Zna dostępne na rynku podręczniki do jpjo i sposoby korzystania z nich, umie też posiłkować się technikami multimedialnymi w nauczaniu (nagrania, prezentacje, filmy, platforma e-lerningowa). Ma podstawową wiedzę logopedyczną, która umożliwia podjęcie działań terapeutycznych wobec osób z trudnościami w rozumieniu i artykułowaniu mowy wynikłymi z odmienności systemów języków natywnego i nabywanego.
Absolwent posiada też kompetencje do nauczania o polskiej obyczajowości, stylu życia, mentalności itp. Jest przygotowany do pracy z osobami z różnych krajów i kultur. Rozumie uwarunkowania płynące z faktu przynależności nauczanych do różnych wspólnot językowych, narodowych, religijnych itp.. Rozumie problemy adaptacyjne ludzi przeniesionych do obcego otoczenia językowo-kulturowego i potrafi zaradzić im. Jest osobą otwartą, tolerancyjną, prezentującą przyjazną postawę wobec ludzi i umiejącą tę postawę kształtować u innych.

Pedagogika specjalna z rewalidacją
Studia podyplomowe z Pedagogiki specjalnej z rewalidacją nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego dzieci i uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113) oraz współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z indywidualny- mi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532).
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, zajęć edukacyjnych oraz zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie. Po ukończeniu studiów absolwent może prowadzić wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.
Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z niepełnosprawnością, w tym także z niepełnosprawnością sprzężoną zgodnie z §7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).

Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
Studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej, w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (określanymi także jako specjalne potrzeby edukacyjne) zgodnie z §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 r. poz. 532), a także nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne w zakresie oligofrenopedagogiki, w celu współorganizowania kształcenia dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z §7 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje, wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, do diagnozowania i prowadzenia terapii specyficznych trudności w uczeniu się (praca korekcyjno-kompensacyjna) oraz zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży; do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych, zarówno w zakresie korygowania trudności w uczeniu się, jak i korygowania zaburzonych zachowań, a także do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w ramach nauczania indywidualnego. Absolwent może uczestniczyć, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Absolwent otrzymuje kwalifikacje do udzielania pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z zaburzeniami rozwoju oraz z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z §7 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015 poz. 1113).

Kierunki zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby słuchaczy.

Ulotka do pobrania – pdf

Patrz także strony:
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/studia-podyplomowe-wolne-miejsca
http://sn.rzpwe.opolskie.pl/uniwersytet-opolski/128-studia-podyplomowe-na-uniwersytecie-opolskim-dla-nauczycieli-gimnazjow-i-liceow

Pokazy dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim – Projekt 9.1.2.

Inauguracja pokazów realizowanych dla uczniów na Uniwersytecie Opolskim w ramach projektów unijnych

Projekt pn. Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń – nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Więcej na ten temat.

OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM
Pobudzanie ciekawości, rozwijanie, a następnie właściwe ukierunkowanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży odgrywa niebagatelną rolę zwłaszcza na początkowym etapie procesu edukacji. Dlatego Młodych Odkrywców Sekretów Nauki zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w pracowniach i laboratoriach Uniwersytetu Opolskiego. W ramach cyklu wykładów i zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych opolskiej uczelni uczniowie klas piątych szkół podstawowych zgłębią tajniki otaczającej przyrody, poznają zawiłości techniki, a nową wiedzę i umiejętności przyswoją poprzez wspólnie przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia.
Cykl aktywnych wykładów skierowany do wszystkich uczestników zajęć, dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów szkół podstawowych, obejmować będzie następujący zakres tematyczny: Fizyka na rowerze, Chemia od kuchni, Woda  w środowisku, Technika zmienia świat. Ponadto uczniowie podzieleni na kilka grup ćwiczeniowych będą uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych poświęconych takim tematom jak: Chemia od kuchni, Tajemniczy świat dźwięków, Jak badać wodę?, Druk 3D -technologia przyszłości.
Proponowane zajęcia stanowić mają alternatywę dla standardowych, codziennych lekcji w szkole. Wykłady i ćwiczenia realizowane w ciekawej formie i prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką z pewności efektywnie wpłyną na rozwój zainteresowań uczestniczących w nich słuchaczy.
25 stycznia odbyły się pierwsze pokazy na Uniwersytecie Opolskim (Źródło wiadomości).

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli – Projekt 9.1.2. – EDYCJA I

Inauguracja studiów podyplomowych dla nauczycieli realizowanych w ramach projektów unijnych

I Zjazd Inaugurujący Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół Aglomeracji Opolskiej i Miasta Opola zaplanowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018  w ramach działań czterech projektów  9.1.2 w zakresie kształcenia ogólnego odbył się dnia 25 listopada 2016 r. w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11a w Opolu w Auli Błękitnej (III piętro).

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane są w ramach projektów:

 • Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO: obszar Iobszar IIobszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Projekty realizowane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014/2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektów jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Uniwersytet Opolski wraz z Politechniką Opolską, Miastem Opole oraz Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej są partnerami w powyższych projektach.

Harmonogram I Zjazdu:
12.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników
13.00-13.15 – Otwarcie  Zjazdu  – dr hab. Izabella Pisarek, prof UO – Prorektor ds. kształcenia i studentów, dr Maria Śmigielska, dr inż. Barbara Włodarczyk
13.15-14.00 –  Prezentacja programów studiów przez ich opiekunów merytorycznych, tj.:
dr hab. Marzenę Makuchowską,  prof. UO
dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf
dr Piotra Urbańca
dr Ewelinę Konieczną
dr Marzannę Pogorzelską
14.00-16.00 – spotkanie uczestników z kierownikami studiów.
Kierownicy studiów podyplomowych zaprezentowali programy swoich studiów. Przedstawili ich ogólne założenia i wymogi.
Uniwersytet Opolski przyjął łącznie 85 nauczycieli na zajęcia w ramach wymienionych niżej studiów podyplomowych:

 1. Nauczanie języka polskiego jako obcego (studia trwają trzy semestry).
 2. Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym (studia trwają trzy semestry).
 3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów (studia trwają dwa semestry).
 4. Pedagogika specjalna z rewalidacją (studia trwają trzy semestry).
 5. Pedagogika specjalna z autyzmem (studia trwają trzy semestry).

Nowo przyjęci słuchacze studiów podyplomowych otrzymali plany zjazdów, poznali strukturę uczelni oraz złożyli brakujące dokumenty rekrutacyjne. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w 17 grudnia 2017 roku.

Nabór na studia podyplomowe – wolne miejsca

Regulamin udziału nauczycieli w projekcie

Regulamin udziału uczniów w projekcie

Kontakt do Biura Projektu Sekrety Nauki 9.1.2  – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Harmonogram zjazdów, plany zajęć, praktyka pedagogiczna

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr drugi i trzeci) – sala w Collegium Civitas

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z autyzmem
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr II i III) – sale w Collegium Civitas 

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Pedagogika specjalna z rewalidacją jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godz. (3 sem. x 40 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i innymi utrudnieniami w rozwoju, oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Praktyka odbywa się w przedszkolach ogólnodostępnych, oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w przedszkolach i szkołach specjalnych, w których kształceniem, wychowaniem i opieką objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
KARTA praktyki dydaktycznej – Pedagogika specjalna z rewalidacją
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Materiały do pobrania

Zdjęcia

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Plan zajęć (semestr trzeci)

Praktyka pedagogiczna
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się w klasach 1-3 – edukacja wczesnoszkolna szkoły podstawowej w ramach nauczania języka angielskiego, pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja praktyki
Karta przebiegu praktyki
Wzór opinii o przebiegu praktyki

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)
Plan zajęć (semestr drugi)

Praktyka pedagogiczna

Słuchacz studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego jest zobowiązany do realizacji praktyki pedagogicznej w wymiarze 60 godz. (1 semestr 20 godz.; 2 semestr 30 godz.; 3 semestr 30 godz.).
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się w szkołach różnego typu (szkoła podstawowa IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa, szkoła wyższa, prywatna szkoła języka obcego) w ramach nauczania języka polskiego jako obcego, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Instrukcja praktyki
Karta praktyki   
Opinia o przebiegu praktyki – WZÓR

Rok akademicki 2016/2017, semestr letni

Harmonogram zjazdów
Plan zajęć (semestr pierwszy)

Plan zajęć (semestr drugi)

Praktyka pedagogiczna

Praca dyplomowa – projekt edukacyjny

Opis kierunków studiów podyplomowych oraz opiekunowie merytoryczni