Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Nauk Pedagogicznych

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.

PEDAGOGIKA SPECJALNA

II rok SOCJOLOGIA

II rok DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia stacjonarne

PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, Profil kształcenia: ogólnoakademicki Tryb studiów: stacjonarny

PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Tryb studiów: niestacjonarny

PEDAGOGIKIA Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Tryb studiów: stacjonarny

PEDAGOGIKIA Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Tryb studiów: niestacjonarny

II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną – studia stacjonarne 3-letnie

III rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Edukacją Artystyczną – studia stacjonarne 3-letnie

II rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim – studia stacjonarne 3-letnie

III rok Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Językiem Angielskim – studia stacjonarne 3-letnie

II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym – studia stacjonarne 3-letnie

III rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym – studia stacjonarne 3-letnie

II rok Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym – studia niestacjonarne 3-letnie