Wzory opinii i instrukcje praktyk – Instytut Nauk Pedagogicznych

Uwaga:

 • Praktyki ciągłe pedagogiczne są rozliczane na podstawie umów o dzieło. Przyjmujący zamówienie-opiekun praktyki
  w placówce / instytucji zobowiązany jest osobiście wykonać dzieło w formie sporządzenia pisemnej opinii z praktyk
  i w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 • Opinia powinna zostać sporządzona w oparciu o opisową formę czynnego wkładu twórczego nauczyciela
  w przygotowanie praktyczne studenta i powinna obejmować opis wszystkich faz przebiegu praktyki.
 • Opinia musi być przygotowana indywidualnie dla każdego studenta, musi posiadać cechy niepowtarzalne, adekwatne do wykonanego dzieła.
 • Przyjmujący zamówienie powinien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje do wykonania dzieła.
 • Ponadto zamówione dzieło powinno być wykonane z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy wiedzy zawodowej oraz zgodnie ze standardami funkcjonującymi w danej dziedzinie.

5 – letnie jednolite magisterskie PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia stacjonarne, profil praktyczny

II rok I-go stopnia DESIGN I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – studia stacjonarne, profil – ogólnoakademicki

II rok I-go stopnia SOCJOLOGIA – studia stacjonarne, profil – ogólnoakademicki

II rok I-go stopnia PRACA SOCJALNA – studia stacjonarne i niestacjonarne, profil – ogólnoakademicki

II rok II-go stopnia PRACA SOCJALNA – studia stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

II rok I-go stopnia PEDAGOGIKA – studia stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

5 Letnie 4 rok Pedagogika: Kształcenie Wczesnoszkolne z Wychowaniem Przedszkolnym – studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny