Zaznacz stronę

Podstawy prawne organizacji praktyk studenckich na UO

Na Uniwersytecie Opolskim zasady odbywania praktyk studenckich regulują:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać Uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, (PDF, 279 KB)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (PDF, 339 KB)
  3. DECYZJA nr 1/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: wynagrodzenia dla nauczycieli  sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  Uniwersytetu Opolskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych/instytucjach (PDF. 194 KB)
  4. Uchwała nr 6/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Rozporządzeniem MNiSW z 3 października 2014 r. (ZIP, 1.8 MB)
  5. Plany studiów zatwierdzone przez Rady Wydziałów – zgodne ze standardami kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
  6. Instrukcje ws. organizacji przebiegu praktyk przygotowywane przez koordynatorów praktyk w wydziale / instytucie / katedrze,
  7. W sprawach szczególnych decyzje podejmuje Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej.
Zdjęcie przedstawia sześciu studentów w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego zapoznających się z treścią książek