Zaznacz stronę

Praktyki pedagogiczne

Praktyki pedagogiczne realizowane w ramach Studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela słuchaczy studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego obowiązują dwa rodzaje praktyki:

 1. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza (30 godz. dydaktycznych);
 2. Praktyka ciągła (120 godz. dydaktycznych).

Ad. 1. Praktyka opiekuńczo-wychowawcza.
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
 2. Obserwowanie:
  • a. zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,
  • b. aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • c. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku),
  • d. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,
  • e. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,
  • f. sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,
  • g. dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży,
  • h. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
 3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  • a. sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,
  • b. podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,
  • c. prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,
  • d. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 4. Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:
  • a. diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,
  • b. poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,
  • c. samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,
  • d. sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,
  • e. organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • f. animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,
  • g. podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • h. podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  • i. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;
 5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  • a. prowadzenie dokumentacji praktyki,
  • b. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  • c. ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  • d. ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,
  • e. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,
  • f. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy)

 

Ad. 2. Praktyka ciągła
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
 2. Obserwowanie:
  • a. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
  • b. toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
  • c. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji (zajęć),
  • d. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  • e. sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  • f. sposobu oceniania uczniów,
  • g. sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  • h. dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
  • i. funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • j. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  • k. organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);
 3. Współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  • a. planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
  • b. organizowaniu pracy w grupach,
  • c. przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  • d. wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  • e. kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  • f. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • g. organizowaniu przestrzeni klasy,
  • h. podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  • a. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  • b. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
  • c. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  • d. wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  • e. dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
  • f. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  • g. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  • h. dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • i. diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  • j. podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • k. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  • l. podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
 5. Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  • a. prowadzenie dokumentacji praktyki,
  • b. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  • c. ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  • d. ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
  • e. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
  • f. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close