Zaznacz stronę

Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty

Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty
Cel główny:

Niniejsze zajęcia mają zapoznać słuchacza z techniką impostacji przeponowo – żebrowej pozwalającej na prawidłową emisje głosu ludzkiego uwzględniającą indywidualne osobnicze predylekcje foniatryczne danego człowieka.

Program zajęć uwzględnia zasady prawidłowej artykulacji, dykcji, modalności tekstów a także interpretacji hermeneutycznej werbalizowanych treści. Istotnym celem będzie zapoznanie kursantów z zasadami higieny głosu i aparatu foniatrycznego. Omówiona zostanie profilaktyka działań mających na celu utrzymywanie optymalnej kondycji emisyjnej, zrozumienie etiologii i patogenezy podstawowych niedyspozycji foniatrycznych człowieka.

Cele szczegółowe:
 • Opanowanie techniki impostacyjnej przeponowo-żebrowej
 • Akustyczne podstawy głosu
 • Budowa i działanie narządu głosu
 • Teorie powstawania głosu
 • Rodzaje głosu ludzkiego
 • Patologie głosu
 • Higiena głosu
 • O potrzebie kształcenia głosu
 • Ćwiczenia fonacyjne, oddechowe (appoggio)
 • Rezonas
 • Artykulacja
 • Zasady poprawnej wymowy polskiej.
Opis programu: Program obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące funkcjonowania aparatu foniatrycznego człowieka mechanizmu powstawania głosu a także techniki oddechowej przeponowo-żebrowej .Program zajęć integruje wszystkie zjawiska mające wpływ na kondycje głosu ludzkiego prawidłowa artykulację, dykcje a także modalność interpretacyjną tekstów – ich werbalizacje opartą na hermeneutycznej koncepcji rozumienia wypowiadanych tekstów literackich: prozy i poezji.
Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć emisji i higieny głosu pomagają świadomie i optymalnie pracować głosem ludzkim traktując go jako profesjonalne narzędzie w wielu dyscyplinach zawodowych a także nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej profilaktyki dbania o higienę głosu.

Słuchacze nabędą wiedzę z teorii związanej z genezą powstawiania głosu ludzkiego jego właściwej eksploatacji a także z   budową aparatu foniatrycznego, poprawną artykulacją i techniką oddechową przeponowo-żebrową. Opanują podstawowe ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i foniatryczne. Nabyta wiedza i umiejętności powinny wpłynąć na postawę uczestników uświadamiającą o szkodliwości alkoholu , palenia tytoniu oraz niewłaściwe zachowania(fonacyjne) mające negatywny wpływ na kondycje głosu ludzkiego a także poważne patologie laryngologiczne aparatu foniatrycznego człowieka.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0015-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Andrzej Kącki (pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close