Zaznacz stronę

Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty

Prawidłowa emisja i higiena głosu – warsztaty
Cel główny:

Niniejsze zajęcia mają zapoznać słuchacza z techniką impostacji przeponowo – żebrowej pozwalającej na prawidłową emisje głosu ludzkiego uwzględniającą indywidualne osobnicze predylekcje foniatryczne danego człowieka.

Program zajęć uwzględnia zasady prawidłowej artykulacji, dykcji, modalności tekstów a także interpretacji hermeneutycznej werbalizowanych treści. Istotnym celem będzie zapoznanie kursantów z zasadami higieny głosu i aparatu foniatrycznego. Omówiona zostanie profilaktyka działań mających na celu utrzymywanie optymalnej kondycji emisyjnej, zrozumienie etiologii i patogenezy podstawowych niedyspozycji foniatrycznych człowieka.

Cele szczegółowe:
 • Opanowanie techniki impostacyjnej przeponowo-żebrowej
 • Akustyczne podstawy głosu
 • Budowa i działanie narządu głosu
 • Teorie powstawania głosu
 • Rodzaje głosu ludzkiego
 • Patologie głosu
 • Higiena głosu
 • O potrzebie kształcenia głosu
 • Ćwiczenia fonacyjne, oddechowe (appoggio)
 • Rezonas
 • Artykulacja
 • Zasady poprawnej wymowy polskiej.
Opis programu: Program obejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące funkcjonowania aparatu foniatrycznego człowieka mechanizmu powstawania głosu a także techniki oddechowej przeponowo-żebrowej .Program zajęć integruje wszystkie zjawiska mające wpływ na kondycje głosu ludzkiego prawidłowa artykulację, dykcje a także modalność interpretacyjną tekstów – ich werbalizacje opartą na hermeneutycznej koncepcji rozumienia wypowiadanych tekstów literackich: prozy i poezji.
Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć emisji i higieny głosu pomagają świadomie i optymalnie pracować głosem ludzkim traktując go jako profesjonalne narzędzie w wielu dyscyplinach zawodowych a także nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej profilaktyki dbania o higienę głosu.

Słuchacze nabędą wiedzę z teorii związanej z genezą powstawiania głosu ludzkiego jego właściwej eksploatacji a także z   budową aparatu foniatrycznego, poprawną artykulacją i techniką oddechową przeponowo-żebrową. Opanują podstawowe ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i foniatryczne. Nabyta wiedza i umiejętności powinny wpłynąć na postawę uczestników uświadamiającą o szkodliwości alkoholu , palenia tytoniu oraz niewłaściwe zachowania(fonacyjne) mające negatywny wpływ na kondycje głosu ludzkiego a także poważne patologie laryngologiczne aparatu foniatrycznego człowieka.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: E-0015-1-a-2014/15
Prowadzący: dr Andrzej Kącki (pracownik Instytutu Nauk Pedagogicznych UO)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu: 110 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy