Zaznacz stronę

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych
Cel główny: Poznanie źródeł prawa regulujących problematykę ochrony danych osobowych oraz nabycie umiejętności praktycznych związanych z ich przetwarzaniem i ochroną.
Cele szczegółowe:
  • Nabycie umiejętności kwalifikowania danych osobowych na podstawie Kodeksu cywilnego
  •  Ochrona danych osobowych na podstawie Kodeksu Karnego
  • Poznanie zasad prowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych
  •  Ocena Poziomu zagrożenia danych osobowych oraz dobór środków bezpieczeństwa fizycznego dla ich ochrony.
Opis programu: Treść wykładów stanowi wprowadzenie do zapoznania słuchaczy z ochroną danych osobowych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw, w tym Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego. Zdefiniowane zostaną pojęcia danych osobowych w każdej w wymienionych norm prawnych. Wskazane zostaną podobieństwa i różnice. Przedstawione zostaną   słuchaczom zasady regulujące sytuację prawną obywatela oraz zadania organów państwa i innych instytucji w procesie ochrony danych osobowych. Kandydaci poznają prawne przypadki odmowy dostępu do danych osobowych. Kandydaci poznają prawne przypadki odmowy dostępu do danych osobowych oraz zasady ich ochrony, zarówno w sensie prawnym, organizacyjnym jak i technicznym. Poznają także prawne aspekty ochrony nośników danych osobowych w tym dokumentów stwierdzających tożsamość. Podczas konwersatoriów odbywać się będzie dyskusja oraz weryfikacja wiedzy przekazanej kandydatom podczas wykładów.
Efekty kształcenia:

Wiedza:

Ma wiedzę o normach regulujących zagadnienia związane z ochroną danych osobowych oraz pozycją prawną obywatela w tym zakresie. Rozumie wpływ norm na funkcjonowanie organów publicznych i instytucji zajmujących się ochroną danych osobowych.

Umiejętności:

Posiada umiejętności ustalania stanu faktycznego, wykładni przepisów jak i wyszukiwania, analizy, oceny, selekcji, interpretacji informacji, zasad, źródeł wiedzy pozyskanych w trakcie procesu kształcenia.

Postawa:

Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazania aktywności, trudu, wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w dziedzinie administracji publicznej.

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: G–0025-1-a- 2014/15
Prowadzący: Jerzy Korwin Małaczyński

(pracownik Wydziału Prawa i Administracji UO)

Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 8
Cena kursu:   130 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: Wykład + konwersatoria
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.