Zaznacz stronę

Rosja-Polska-Europa. Konflikt cywilizacji

Rosja-Polska-Europa. Konflikt cywilizacji.      
Cel główny: Przybliżenie problematyki ukazującej rolę wybranych państw w kształtowaniu europejskiej cywilizacji.
Cele szczegółowe:  
  1. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami współczesnych problemów Europy w dziedzinie kulturowo-cywilizacyjnego dziedzictwa przeszłości i przyszłości kontynentu.
  2. Uczestnicy znajdą odpowiedź na nurtujące dziś pytania:
  • Co charakteryzuje i co dzieli cywilizację europejską i rosyjską?
  • Jakie jest   miejsce Polski w konfrontacjach kulturowo – cywilizacyjnych Europy?
  • Jak rozumieć rosyjską duszę i zakorzenienie w imperialnym dziedzictwie?
  • Jakie niebezpieczeństwa niosą z sobą destrukcyjne czynniki cywilizacji Zachodu i Wschodu?
  • Czyli, dokąd zmierza współczesny świat?
Opis programu: Program obejmuje zagadnienia: Łacińskiej cywilizacji europejskiej; Powstanie i czym jest rosyjska cywilizacja; Polska jagiellońska i sarmacka a koncepcje rozchodzenia się i łączenia z Europą; Idea polsko-słowiańskiej rodzimości a rosyjskie słowianofilstwo; Polacy i Rosjanie w myśli historycznej obu krajów i w wytworzonych stereotypach; Czym jest rosyjska dusza i jak ją rozumieć; Od bolszewizmu do Rosji Putina. Imperialna ciągłość; Destrukcyjne czynniki współczesnej cywilizacji a nowy ład świata.
Efekty kształcenia:

Słuchacz będzie posiadał:

Wiedzę:

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych wyznaczników cywilizacji europejskiej osiągnięć kultury społeczno-politycznej i humanistycznych wartości oraz antywartości w życiu codziennym. Ma podstawową wiedzę na temat nauk historycznych i politologicznych, w zakresie historii kultury oraz historii myśli społeczno-ustrojowej.

Umiejętności:

Posiada zdolność prowadzenia polemiki i publicznego prezentowania swoich poglądów w zakresie europejskiego humanizmu, kultury i problematyki społeczno-polityczno-ustrojowej. Zna podstawową terminologię z prezentowanej tematyki.

Postawy:

Respektuje różnice poglądów odnoszących się do podstawowych wartości etycznych oraz koncepcji ustrojowych. Prezentuje postawę krytyczną jak i twórczą w zakresie analizy i oceny wizji   organizacji Europy oraz życia jej obywateli. Szanuje dziedzictwo europejskiej i polskiej myśli.

 

Szczegóły organizacyjne:

Nr kursu: K-0017-2-a-2014/15
Prowadzący: dr Andrzej Szczepaniak (pracownik Instytutu Historii)
Jednostka organizacyjna: Centrum Edukacji Ustawiczne Uniwersytetu Opolskiego
Liczba godzin: 16
Cena kursu: 220 zł
Termin: Termin zostanie ustalony w momencie zebrania grupy osób zainteresowanych kursem.
Forma prowadzenia zajęć: wykłady
Miejsce odbywania zajęć: Opole, budynek UO – dokładniejsze informację zostaną przekazane  mailowo przed rozpoczęciem kursu.
Formularz zgloszenia na kurs i informacje dla słuchaczy