Zaznacz stronę

Instytut Filologii Germańskiej “Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym”

Nazwa studiów podyplomowych
“Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym”

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Wydział Filologiczny,
Instytut Filologii Germańskiej

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO,
tel. 77 452-73-80,
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Filologii Germańskiej, Plac Staszica 1, pokój 115,45-052 Opole,
tel. 77 452-73-80, mgr Magdalena Pyka,
e-mail: mpyka@uni.opole.pl
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Adresaci studiów
Studia podyplomowe “Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym” adresowane są do absolwentów filologii germańskiej (licencjat lub magisterium) oraz czynnych nauczycieli języka niemieckiego, a także innych przedmiotów z wysoką znajomością j. niemieckiego (poziom DSD II).

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
Studia trwają 3 semestry i obejmują 352 godziny dydaktyczne (22 zjazdy sobotnio-niedzielne- po 8 godzin dydaktycznych na spotkanie)

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za całość studiów podyplomowych
1.850 zł za semestr – Przy rezygnacji bądź małej liczbie kandydatów kwota może ulec zmianie

Ewentualne dofinansowanie z EFS
Brak Informacji-

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
PODYPLOMOWE STUDIA “Język niemiecki jako obcy i język mniejszości narodowej w nauczaniu mono- i bilingwalnym”
Wychodzą naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych nauczycieli.
EFEKTY/ Cele kształcenia:
Uzyskane kwalifikacje: dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów: podniesienie kwalifikacji absolwentów filologii germańskiej i poszerzenie ich wiedzy językowej, kulturowej i historycznej, a także kompetencji dydaktyczno-metodycznych wymaganych w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego i ojczystego/języka mniejszości narodowej

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Program Studiów realizowany jest w następujących głównych blokach przedmiotowych, takich jak:

 • Wybrane zagadnienia historyczne w nauczaniu j. niemieckiego z elementami historii Śląska
 • Regionalizm w literaturze
 • Przedszkola bilingwalne strategie wychowania językowego
 • Specyfika kształcenia bilingwalnego w różnych typach szkół
 • Regionalizm w metodyce nauczania języka niemieckiego
 • Nauczanie języków fachowych
 • Procesy i strategie uczenia się
 • Edukacja dwujęzyczna. Teraźniejszość i przyszłość
 • Wybrane zagadnienia z literatury Śląskiej
 • Szkolnictwo mniejszości niemieckiej. Stan i perspektywy nauczania j. niemieckiego na Górnym Śląsku
 • Wybrane aspekty z kulturoznawstwa regionalnego
 • Niemiecko-polskie kontakty językowe
 • Wybrane zagadnienia z gramatyki kontrastywnej
 • Zintegrowane nauczanie przedmiotów językowych i niejęzykowych w kontekście europejskim

Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie konwersatorium, na których w ramach pojedynczych zjazdów realizowane są zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia odbywają w blokach 8 godzinnych w soboty i niedziele, od godziny 10:00. Zjazdy mają miejsce średnio co 2 tygodnie.
Program kształcenia przewiduje 352 godzin dydaktycznych realizowanych w trzech semestrach

Kryteria zaliczania przedmiotów
Oceny końcowe z przedmiotów są wynikiem ocen formatujących oraz ocen sumujących określających całościowy efekt kształcenia

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnych ocen z trzech semestrów oraz dokonanie wszelkich opłat związanych ze studiami.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Dokumenty przyjmowane są najpóźniej do 25 września każdego roku

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania
Dokumenty przyjmuje Pani mgr Magdalena Pyka w Instytucie Filologii Germańskiej,
Plac Staszica 1,
45-052 Opole,
pokój: 115,
tel. 77 452-73-80,
e-mail: mpyka@uni.opole.pl
e-mail: ifg@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty:

 • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr hab. M.K. Lasatowicz, prof. UO)
 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód wpłaty (500 zł = 1/3 opłaty za semestr)
 • Opłaty należy dokonywać na nr konta 63109021380000000112559497

Termin składania dokumentów
wrzesień każdego roku

Termin rozpoczęcia studiów
Zajęcia rozpoczynają się w połowie października, obejmują 350 godzin dydaktycznych. Odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. (1 spotkanie obejmuje 8 godzin lekcyjnych)

data rozpoczęcia: październiki każdego roku

Limit miejsc
brak

Opis rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja kierownika studiów podyplomowych

Dodatkowe informacje
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej,
dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz prof.UO
tel. 77 452-73-80,
e-mail: Maria.Lasatowicz@uni.opole.pl