Zaznacz stronę

Studia podyplomowe w zakresie Historii – Studia przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Historia” oraz „Historia i kultura Niemiec”

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Kierownik studiów:
dr Antoni Maziarz
amaziarz@uni.opole.pl

Sekretariat Studiów podyplomowych:
Instytutu Historii, Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, pokój 208, tel. (+4877) 401 61 80
e-mail: insthist@uni.opole.pl
e-mail: amaziarz@uni.opole.pl

Rodzaj studiów podyplomowych:
Studia przygotowujące merytorycznie do nauczania przedmiotu „Historia” oraz „Historia i kultura Niemiec”Sylwetka absolwenta oraz oczekiwane efekty kształcenia:
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie nauczania przedmiotów historycznych otrzymuje wykształcenie historyczne w dziedzinie historii, w tym do nauczania przedmiotu Kultura i Historia Niemiec. Uzyskuje wszechstronną wiedzę w zakresie faktografii, wiedzy o procesach historycznych i rozwoju cywilizacji z zakresu historii Polski i dziejów powszechnych. Akcent jest położony na prezentację historii Śląska oraz krajów niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. Uzyskuje również kompetentne przegotowanie dydaktyczne pozwalające realizować zajęcia edukacyjne z historii na wszystkich etapach edukacji, które obejmuje:

 1. poznanie podstaw prawnych reformy programowej MEN z dn. 23.12.2008 r. ze szczególnym uwzględnieniem edukacji historycznej, społecznej i obywatelskiej;
 2. przygotowanie merytoryczne niezbędne do prowadzenia zajęć z danych przedmiotów;
 3. podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczyciela języka niemieckiego;
 4. podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informatycznej w pracy nauczyciela;
 5. przygotowanie do realizacji zadań stojących przed nauczycielami w/w przedmiotów;
 6. poznanie specyfiki nauczania poszczególnych przedmiotów;
 7. nabycie umiejętności w zakresie koordynacji i przygotowania projektu edukacyjnego z zakresu edukacji historycznej i językowej

Zasady rekrutacji na studia:
Studia podyplomowe „Historia” przeznaczone są dla nauczycieli, pragnących uzyskać przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne niezbędne do nauczania przedmiotu „historia” we wszystkich rodzajach szkół. Szczególny nacisk w programie studiów zostanie położony na treści z zakresu Historii krajów niemieckojęzycznego kręgu kulturowego i Śląska, istotne w prowadzeniu przedmiotu „Historia i kultura Niemiec”.

Słuchaczami studiów podyplomowych „Historia i społeczeństwo” mogą zostać osoby, które:

 1. posiadają dyplom ukończenie studiów wyższych magisterskich;
 2. posiadają ważne uprawnienia pedagogiczne niezbędne do pracy nauczycielskiej;
 3. przystąpią do procedury kwalifikacyjnej

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwa do dnia 30 października 2014 roku.

Zapisy:
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Historii, Opole, ul. Strzelców Bytom. 2, pokój 208, tel. (+4877) 401 61 80
e-mail: insthist@uni.opole.pl
e-mail: amaziarz@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
 3. kwestionariusz osobowy
 4. kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 5. skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 6. dwie fotografie,
 7. zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia (Umowa)

Termin rozpoczęcia studiów:
październik / luty każdego roku

Wysokość opłaty za studia:

Odpłatność – uzależniona od wielkości grupy. Koszt trzech semestrów przy kilkunastu słuchaczach – ok. 4,5 tys. złotych.

Uruchomienie kierunku studiów jest uzależnione od wymaganej, minimalnej ilości słuchaczy na danym kierunku.

Plan studiów podyplomowych i program nauczania:
Program studiów podyplomowych „Historia” został przygotowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i ma na celu przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotów historycznych na wszystkich etapach edukacyjnych.
Program odpowiada treściom kształcenia w zakresie przedmiotu „Historia i kultura Niemiec”. Program uwzględnia posiadane przez uczestników studiów podyplomowych przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne.
Plan studiów podyplomowych obejmuje 470 godzin dydaktycznych, w tym:

 • 320 godzin przedmiotów merytorycznych, w tym co najmniej 95 godzin zajęć przybliżających historię krajów niemieckojęzycznego kręgu kulturowego i Śląska
 • 90 godzin przedmiotów dydaktycznych
 • 60 godzin praktyk

Część zajęć będzie prowadzona w języku niemieckim.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych
Warunki ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Historia” jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem. Prace zaliczeniowe będą w dużej mierze koncentrować się na wypracowaniu praktycznych materiałów dydaktycznych, które po ukończeniu studiów nauczyciele będą mogli z powodzeniem wykorzystywać w pracy na lekcjach historii oraz przedmiotu „Historia i kultura Niemiec”. Spełnienie powyższych warunków gwarantuje uzyskanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych „Historia”. Ocena na dyplomie stanowi sumę średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w toku studiów (50%), oceny pracy dyplomowej (25%) oraz oceny z egzaminu dyplomowego (25%).

Przewidywana obsada kadrowa
Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych powierzone jest nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Opolskim, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników Instytutu Historii.

Regulamin studiów:
Dla słuchaczy studiów podyplomowych stosuje się przepisy Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim (Uchwała Senatu nr 33/2-12-2016 z dnia 27 czerwca 2013 r.), dostępny na stronie internetowej: http://www.uni.opole.pl/list/aktyprawne/5/ poz. nr 3

Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, tel. (077) 401 61 80; fax (077) 401 61 88.
e-mail: insthist@uni.opole.pl