Zaznacz stronę

Studia Podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego,
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A,
tel.: 77 452 75 80
mail: cedu@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr Renata Reclik mail: rreclik@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego,
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A
tel.: +48 77 452 75 80,
mail: cedu@uni.opole.pl
mgr Natalia Juszkiewicz

Adresaci studiów
Absolwenci studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
3 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr
około 2000 zł

Ewentualne dofinansowanie z EFS
Brak

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Studia podyplomowe z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela mają charakter kwalifikacyjny. Program obejmuje grupę zajęć z przygotowania psychologiczno – pedagogicznego, podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy jako:

  • nauczyciel przedmiotu lub zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
    lub
  • nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Zakładane efekty kształcenia są zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Program studiów

Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie / Ocena

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Słuchacz studiów podyplomowych powinien otrzymać ocenę pozytywną z każdego przedmiotu. Absolwent studiów podyplomowych, po zakończeniu wszystkich przewidzianych w planie przedmiotów i przygotowaniu pracy dyplomowej, przystępuje do egzaminu dyplomowego. Po uzyskaniu oceny pozytywnej słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia z przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela jest ukończenie studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia (lub ich ukończenie przed egzaminem dyplomowym) lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

Dokumenty rekrutacyjne składane są w:
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A
Sekretariat, pokój 31

Termin składania dokumentów
wrzesień / październik

Termin rozpoczęcia studiów
semestr zimowy, letni danego roku akademickiego.

Limit miejsc
Minimalna liczba słuchaczy studiów podyplomowych 20 osób
Minimalna liczba słuchaczy z danego przedmiotu 5 osób

Opis rekrutacji
O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A, tel.: 77 452 75 80,
dr Renata Reclik mail: rreclik@uni.opole.pl