Zaznacz stronę

Studia Podyplomowe z przygotowania pedagogicznego

Nazwa i adres jednostki prowadzącej studia
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego,
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A, tel. 77 452-75-80, tel./fax. 77 452-75-81,
mail: cedu@uni.opole.pl

Kierownik studiów podyplomowych
dr Renata Reclik mail: rreclik@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego,
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A, tel. 77 452-75-80, tel./fax. 77 452-75-81,
mail: cedu@uni.opole.pl, mgr Natalia Juszkiewicz

Adresaci studiów
Osoby, które chcą pracować w zawodzie nauczyciela przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów wyższych

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
3 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr
około 1460 zł

Ewentualne dofinansowanie z EFS
Brak

Charakterystyka studiów, ich cel i zakładane efekty kształcenia
Absolwent studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego jest przygotowany do pracy jako nauczyciel
w szkołach oraz placówkach oświatowych. Po ukończeniu trwających trzy semestry studiów, absolwenci z wykształceniem wyższym zawodowym uzyskują przygotowanie do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych, natomiast
z wykształceniem magisterskim uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Program studiów (liczba godzin, wiodące przedmioty)
Program studiów

Kryteria zaliczania przedmiotów
Egzamin / Zaliczenie / Ocena

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów
Obrona pracy dyplomowej

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Warunkiem przyjęcia na podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego jest posiadanie wykształcenia wyższego zawodowego (absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych) lub magisterskiego (absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia oraz placówkach oświatowych). Kandydat powinien mieć ukończone studia w zakresie danego kierunku/specjalności kształcenia lub zawodowe.

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • 2 zdjęcia,
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia

Termin składania dokumentów
Rekrutacja zakończona, kierunek nieuruchomiony.

Termin rozpoczęcia studiów
semestr zimowy, letni danego roku akademickiego.

Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje
Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
45-060 Opole, ul. Katowicka 87A, tel. 77 452-75-80, tel./fax. 77 452-75-81,
dr Renata Reclik mail: rreclik@uni.opole.pl

Numer konta na wpłatę opłaty :
BANK ZACHODNI WBK S.A.
I ODDZIAŁ w Opolu
09109021380000000556000043
Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego nr 1010 Centrum Edukacji Ustawicznej UO