Zaznacz stronę

4 rozwijane Obieg dokumentów dotyczących organizacji i realizacji praktyk studenckich

Praktyki pedagogiczne (śródroczne) i praktyki opiekuńczo - wychowawcze
 1. Praktyki opiekuńczo-wychowawcze realizowane są wyłącznie na specjalnościach nauczycielskich.
 2. Praktyki pedagogiczne (śródroczne) i praktyki opiekuńczo-wychowawcze organizuje koordynator praktyki na wydziale/w instytucie/w katedrze i powiadamia studentów o miejscu i czasie ich realizacji.
 3. Umowy w sprawie organizacji praktyki pedagogicznej (śródrocznej) i praktyki opiekuńczo-wychowawczej sporządzane są w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez koordynatora praktyki. Koordynator może wskazać dwie placówki, a w nich od jednego do czterech opiekunów praktyki. Liczba placówek i opiekunów w placówce zależy od ilości grup metodycznych na danym roku. W razie wątpliwości wskazana jest konsultacja z Zakładem Praktyk.
 4. Zakład Praktyk przesyła określonej instytucji:
  • Umowę w sprawie organizacji praktyk studenckich – 2 egzemplarze
  • Umowę-zlecenie dla opiekuna praktyki w instytucji – 2 egzemplarze,
  • Pismo przewodnie w sprawie organizacji praktyki.
 5. Następnie grupa metodyczna studentów zgłasza się do tej instytucji wraz z koordynatorem praktyki na pierwsze spotkanie organizacyjne.
 6. Instytucja, w której będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do Zakładu Praktyk jeszcze przed rozpoczęciem praktyki.
 7. Koordynator praktyki na Uniwersytecie Opolskim określa jaką dokumentację praktyki powinien prowadzić student i co będzie podstawą zaliczenia z odbytej praktyki. Wpisu do indeksu dokonuje koordynator praktyki na Uniwersytecie Opolskim.
 8. Umowa-zlecenie dla opiekuna praktyki w instytucji powinna być podpisana przez opiekuna praktyki w instytucji i dwa jej egzemplarze powinny być odesłane do Zakładu Praktyk na adres ul. Katowicka 87A, 45-060 Opole.
Praktyki zawodowe i pedagogiczne (ciągłe)
 1. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej i pedagogicznej ciągłej student powinien pobrać w Zakładzie Praktyk Centrum Edukacji Ustawicznej UO Skierowanie na praktykę w Zakładzie Praktyk, ul. Katowicka 87A, pok. 5.6. Szczegółowe terminy związane z organizacją i realizacją praktyk na poszczególnych kierunkach ogłasza Zakład  Praktyk  na  stronie  internetowej  Centrum Edukacji  Ustawicznej  UO (www.cedu.uni.opole.pl).
 2. Student samodzielnie wybiera placówkę/instytucję, w której chce realizować praktykę. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez koordynatora praktyk na UO.
 3. Praktyki zawodowe i pedagogiczne ciągłe muszą rozpoczynać się w poniedziałek i kończyć w piątek.
 4. Uzupełnione w placówce/instytucji Skierowanie należy dostarczyć do Zakładu Praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
 5. Student ma obowiązek wypełnienia, podpisania i przekazania do Zakładu Praktyk UO Oświadczenia Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich.
 6. Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania Zakład Praktyk przygotowuje komplet dokumentów, które student ma obowiązek odebrać przed rozpoczęciem praktyki i dostarczyć niezwłocznie do placówki/instytucji, w której będzie realizowana praktyka.
 7. Placówka/Instytucja, w której będzie realizowana praktyka ma obowiązek podpisania Umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich i odesłania jednego egzemplarza do Zakładu Praktyk jeszcze przed rozpoczęciem praktyki przez studenta.
 8. Po zakończeniu praktyki:
  • zawodowej – student odbiera z placówki/instytucji Opinię o przebiegu praktyki i przekazuje ją wraz z Kartą przebiegu praktyki koordynatorowi praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia,.
  • pedagogicznej ciągłej – student lub opiekun praktyki w placówce/instytucji przekazuje do Zakładu Praktyk osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty: Umowę o dzieło dla opiekuna praktyki w placówce/instytucji – 2 egzemplarze, Rachunek do Umowy o dzieło – 2 egzemplarze oraz Opinię o przebiegu praktyki – 2 egzemplarze (z czego jeden egzemplarz zostaje w Zakładzie Praktyk, drugi egzemplarz – odbiera student z Zakładu Praktyk).
  • Opinię oraz inne dokumenty (m.in. Karta przebiegu praktyki) wymagane do uzyskania zaliczenia praktyki student przedstawia bezpośrednio koordynatorowi praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia
Praktyki fakultatywne
 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zwrócić się z Podaniem o umożliwienie odbycia praktyk fakultatywnych  (dodatkowych) do Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO (Załącznik nr. 2a do niniejszego Regulaminu).
 2. Student samodzielnie wskazuje instytucję, która wyrazi gotowość jego przyjęcia na praktykę i wypełni skierowanie. W przypadku, gdy student nie potrafi wskazać takiej instytucji, jest ona wskazywana przez pracowników Zakładu Praktyk lub pracowników Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.
 3. Po uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Edukacji Ustawicznej UO student powinien pobrać skierowanie na praktykę.
 4. Wypełnione skierowanie student dostarcza do Zakładu Praktyk.
 5. Na podstawie wypełnionego skierowania sporządzane są umowy w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 6. Student przed rozpoczęciem praktyki ma obowiązek podpisać w Zakładzie Praktyk Oświadczenie Studenta Uniwersytetu Opolskiego o zapoznaniu się z Regulaminem odbywania fakultatywnych praktyk studenckich organizowanych przez Zakład Praktyk Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej (Załącznik nr. 2b do niniejszego Regulaminu.) oraz odebrać z Zakładu Praktyk komplet dokumentów (umowa, instrukcja – Załącznik nr. 2c do niniejszego Regulaminu) i dostarczyć go do miejsca odbywania praktyki. Regulamin oraz druk Oświadczenia dostępny jest w Zakładzie Praktyk oraz na stronie internetowej www.cedu.uni.opole.pl
 7. Po odbyciu praktyki student powinien otrzymać opinię o praktyce od instytucji, w której praktyka dodatkowa była realizowana.
Obieg dokumentów związanych z odbyciem obowiązkowych praktyk studenckich
  1. Odpowiednio wcześnie PRZED PRAKTYKĄ NALEŻY ODEBRAĆ SKIEROWANIE na praktyki studenckie z Zakładu Praktyk CEU UO, ul. Katowicka 87A 45-060 Opole
  2. Ze skierowaniem należ się udać się do wybranej placówki/instytucji w celu potwierdzenia gotowości placówki/instytucji do przyjęcia studenta na praktykę i uzgodnienia terminu praktyki.

!!! Praktyka rozpoczyna się w poniedziałek, a kończy w piątek !!!

 1. Uzupełnione w placówce/instytucji SKIEROWANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ do Zakładu Praktyk PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI !!!
 2. Na podstawie poprawnie uzupełnionego skierowania Zakład Praktyk wystawia komplet dokumentów (umowy, instrukcję w sprawie organizacji praktyk , formularz opinii oraz kartę przebiegu praktyki).
 3. Komplet dokumentów należy odebrać z Zakładu Praktyk przed rozpoczęciem praktyki i dostarczyć go niezwłocznie do placówki/instytucji.
 4. Przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć do Zakładu Praktyk jeden egzemplarz Umowy w sprawie organizacji praktyk podpisany w placówce/instytucji. Drugi egzemplarz pozostaje w placówce/instytucji.
 5. Po zakończeniu praktyki
  • ciągłej student lub opiekun praktyki w placówce/instytucji przekazuje do Zakładu Praktyk osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty: Umowę o dzieło – 2 egzemplarze, Rachunek do Umowy o dzieło – 2 egzemplarze oraz Opinię o przebiegu praktyki – 2 egzemplarze. Inne dokumenty (min. Karta przebiegu praktyki) wymagane do uzyskania zaliczenia praktyki student przedstawia bezpośrednio Koordynatorowi ds. praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia.
  • zawodowej student odbiera z placówki/instytucji Opinię o przebiegu praktyki i przekazuje ją wraz z Kartą przebiegu praktyki Koordynatorowi ds. praktyki na UO w celu uzyskania zaliczenia
Studenci czytający książki w bibliotece