Logo Uniwersytetu na czarnym tleZARZĄDZENIE nr 115/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2)oraz § 13 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 32/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30marca
2021 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządza:

§ 1

1. Niniejsze zarządzenie określa zasady prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się do prowadzenia kształcenia w roku akademickiego 2021/2022, w ramach:

1) studiów pierwszego stopnia;

2) studiów drugiego stopnia;

3) jednolitych studiów magisterskich;

4) studiów podyplomowych;

5) studiów doktoranckich;

6) kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 2

1. Kształcenie w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 prowadzone będzie w trybie stacjonarnym, w siedzibie Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykłady mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie, gdy liczba osób uprawnionych do uczestnictwa w wykładzie przekracza40 osób.

3. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w ust. 2 prowadzone będzie według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu.

§ 3

1. Praktyki studenckie realizowane są w trybie stacjonarnym – za zgodą podmiotu przyjmującego.

2. W uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane w innych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję w zakresie praktyk studenckich podejmuje
prorektor właściwy ds. praktyk.

§ 4

1. Nadzór oraz wszelkie decyzje w zakresie prowadzenia oraz organizacji kształcenia w sposób, o którym mowa w § 2 sprawują:

1) dziekan we współpracy z koordynatorami kierunku, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3;

2) kierownik studiów podyplomowych, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

3) kierownik studiów doktoranckich, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;

4) dyrektor szkoły doktorskiej, w ramach kształcenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.

2. Podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 1-4, odpowiadają za organizację oraz realizację kształcenia.

§ 5

Nauczyciel akademicki zapewnia studentom oraz doktorantom możliwość konsultacji w siedzibie Uczelni oraz umieszcza terminy i miejsce konsultacji na swojej stronie w systemie USOSweb.

§ 6

1. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na brak możliwości technicznych, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, może odbywać się poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 3 – przy czym:

1) egzamin lub zaliczenie przeprowadza się w sposób zapewniający kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się;

2) egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy zdającego;

3) jeżeli połączenie w trakcie egzaminu lub zaliczenia zostanie przerwane, egzaminator lub przeprowadzający zaliczenie decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu (zaliczenia) albo wystawia ocenę uwzględniając dotychczasowy przebieg egzaminu (zaliczenia).

2. Decyzję o sposobie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem właściwym ds. kształcenia i studentów.

§ 7

1. Wszelkie czynności podejmuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

2. Kanclerz wydaje bieżące wytyczne związane ze spełnieniem wymogów określonych w ust. 1.

3. Kanclerz zabezpiecza szczególności:

1) przystosowanie obiektów Uniwersytetu do udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem niniejszego zarządzenia;

2) czyszczenie i dezynfekcję budynków Uniwersytetu, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;

3) umieszczenie w budynkach Uniwersytetu wirusobójczych środków dezynfekujących.

4. Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem ustala procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów oraz pracowników.

§ 8

1. Dziekan organizuje zajęcia w budynkach kierowanej jednostki zgodnie z wytycznymi kanclerza.

2. W zajęciach odbywających się stacjonarnie mogą brać udział wyłącznie osoby, u których nie występują objawy choroby infekcyjnej górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się:

1) Regulamin Studiów Uniwersytetu Opolskiego;

2) Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim;

3) Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Opolskim;

4) Regulamin Szkoły Doktorskiej;

5) Zasady nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego;

6) Regulamin odbywania zajęć z wychowania fizycznego przez studentów Uniwersytetu Opolskiego.

§ 10

Z dniem 1 października 2021 r. traci moc:

1) zarządzenie nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. monitoringu studentów powracających z krajów zagrożonych koronawirusem 2019 – nCoV;

2) zarządzenie nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego;

3) zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

4) zarządzenie nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych;

5) zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii
informatycznych;

6) zarządzenie nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród
pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego;

7) zarządzenie nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Opolskiego w zakresie prowadzenia kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 11

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych zmianą sytuacji epidemicznej lub innych uzasadnionych okolicznościach ustalone niniejszym zarządzeniem zasady kształcenia mogą ulec zmianie.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

UNIWERSYTETU
OPOLSKIEGO

prof.
dr hab. Marek Masnyk

Pobierz:
ZARZĄDZENIE nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 3 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022 (PDF, 133 KB)