Zaznacz stronę

Zdjęcie z Centrum Edukacji Ustawicznej UO. Studenci na wykładzie.Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z póź. zm.), Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego otrzymało zgodę Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.1.2016 na prowadzenie następujących kursów: – kurs na wychowawcę wypoczynku, – kurs dla kierownika wypoczynku.